«A Mariña ten que ven­der­se co­mo un­ha ex­pe­rien­cia úni­ca de ca­li­da­de»

La Voz de Galicia (Viveiro) - Viveiro local - - A MARIÑA -

Em­pre­sa­rios del co­mer­cio y del sec­tor hos­te­le­ro con­so­li­da­dos en dis­tin­tos mu­ni­ci­pios asis­tie­ron an­te­ano­che al Foro Voz ce­le­bra­do en la ca­sa con­sis­to­rial de Viveiro y, jun­to a po­lí­ti­cos vi­vei­ren­ses co­mo Jesús Fer­nán­dez o Ber­nar­do Fra­ga, tam­bién in­ter­vi­nie­ron en el co­lo­quio.

Co­mo des­tino tu­rís­ti­co y co­mer­cial, Ber­nar­do Fra­ga con­si­de­ra que «A Mariña ten que ven­der­se co­mo un­ha ex­pe­rien­cia úni­ca de ca­li­da­de, co­mo un con­xun­to pa­ra un turismo de ca­li­da­de». «Aín­da que se re­pi­te en to­dos os fo­ros e es­ta­mos con­cien­cia­dos de que a to­dos nos be­ne­fi­cia­rá ven­der A Mariña co­mo un con­xun­to, si­gue sen ha­ber a su­fi­cien­te unión pa­ra fa­cer reali­da­de a mar­ca A Mariña; non avan­za­mos aín­da que es­tá de­mos­tra­do can­to cha­man esas mar­cas».

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.