«Que os co­mer­cios se im­pli­quen máis nas aso­cia­cións, im­por­ta»

EM­MA ÁL­VA­REZ, CCA-ACI­SA RI­BA­DEO

La Voz de Galicia (Viveiro) - Viveiro local - - A MARIÑA -

Em­ma Ál­va­rez, se­cre­ta­ria de la aso­cia­ción de co­mer­cian­tes y Cen­tro Co­mer­cial Aber­to de Ri­ba­deo, des­cri­bió en el Foro Voz las cam­pa­ñas que pro­mue­ven en na­vi­da­des y otras épo­cas pa­ra «tra­tar de fi­de­li­zar aos clien­tes fren­te ás áreas co­mer­ciais», in­clu­so cons­ta­tan­do que eli­gen el co­mer­cio lo­cal «por­que con­fían».

Igual que to­dos los po­nen­tes, Em­ma Ál­va­rez tie­ne cla­ro que las ven­tas por in­ter­ne­te «son a gran ame­na­za pa­ra o pe­queno co­mer­cio». Igual que con­si­de­ra «moi im­por­tan­te» la unión del sec­tor de la co­mar­ca pa­ra tra­ba­jar por ob­je­ti­vos co­mu­nes, opi­na que es tan o más re­le­van­te «que os co­mer­cios se im­pli­quen máis nas aso­cia­cións» de sus res­pec­ti­vas lo­ca­li­da­des. Lan­zar ya la mar­ca A Mariña le pa­re­ce «moi ben, pe­ro aín­da re­ma­mos de xei­to in­di­vi­dual».

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.