«Se o clien­te se sin­te có­mo­do nos po­bos, vén e po­de com­prar»

JO­SÉ CAR­LOS PA­LEO, CCA-ACIA FOZ

La Voz de Galicia (Viveiro) - Viveiro local - - A MARIÑA -

Con años de ex­pe­rien­cia co­mo pre­si­den­te de la aso­cia­ción de co­mer­cian­tes de Foz, que des­de ha­ce tres años es Cen­tro Co­mer­cial Aber­to, Jo­sé Car­los Pa­leo de­jó con­tan­cia an­te­ano­che en el Foro Voz de cuán­to han evo­lu­cio­na­do co­mer­cio, hos­te­le­ría y turismo con las or­ga­ni­za­cio­nes em­pre­sa­ria­les lo­ca­les y la co­mar­cal, con res­pal­do de las Ad­mi­nis­tra­cio­nes.

«Nos po­bos pe­que­nos, te­mos que adap­tar­nos ó que que­re o clien­te, con equi­pa­men­tos pa­ra que se sin­ta có­mo­do e ve­ña, por­que si es­tá a gus­to po­de com­prar». Si bien las Ad­mi­nis­tra­cio­nes «im­plí­can­se ca­da vez máis coas aso­cia­cións» del sec­tor, opi­na que «no pe­queno co­mer­cio so­mos de­ma­sia­do mo­des­tos e non pe­ta­mos o su­fi­cien­te pa­ra que se re­sol­va e apre­su­re o das vías de co­mu­ni­ca­ción».

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.