«No ro­má­ni­co en­te­rra­ban no que é ho­xe a rúa Pas­cual Vei­ga»

La Voz de Galicia (Viveiro) - Viveiro local - - A MARIÑA -

—¿A que se de­di­ca­ría a xen­te que es­tá en­te­rra­da ne­sa ne­cró­po­les ¿Vi­vi­ría en Mon­do­ñe­do...?

—Non o sa­be­mos. Su­po­ñe­mos que vi­vi­rían no que é ho­xe nú­cleo ur­bano, nun ti­po de asen­ta­men­to moi­to peor. ¿Que su­ce­de? Que as mo­nu­men­tais da épo­ca me­die­val: a ca­te­dral. Ca­sa dos coen­gos...se le­va­ría por dian­te o an­te­rior, non por ma­la in­ten­ción, se­nón por me­llo­rar a si­tua­ción. ¿De qué vi­vían? Da agri­cul­tu­ra, da gan­de­ría e tra­ba­llos re­la­cio­na­dos. Es­ta­mos che­gan­do ó mun­do dos se­ño­res feu­dais, de­sa xen­te que ten pro­pie­da­des e xen­te que tra­ba­lla pa­ra eles, e dun­ha igre­xa que con­tro­la o te­rri­to­rio.

—Sor­pren­de que non hou­be­ra no­ti­cias dese en­cla­ve

—Si, é cu­rio­so que non que­da­ran re­fe­ren­cias do­cu­men­tais, po­lo me­nos que se ato­pa­ran. (...) Nin se­que­ra hai re­fe­ren­cias de que hou­be­ra un­ha igre­xa ve­lla ne­sa zo­na.

—¿Se­ría co­mo ago­ra, que os ce­mi­te­rios es­tán cer­ca das igre­xas?

—No ro­má­ni­co, en tem­pos da ca­te­dral, en­te­rrá­ba­se na par­te nor­te do tem­plo, aquí en Mon­do­ñe­do, na rúa Pas­cual Vei­ga, le­van apa­re­ci­do tum­bas xa fai ago­ra uns vin­te anos por­que alí es­ta­ba o ce­mi­te­rio, que se ex­pro­pia a me­dia­dos do XIX pa­ra fa­cer un­ha rúa máis axei­ta­da. A co­me­zos do me­die­vo en­te­rrá­ba­se fó­ra, en cal­que­ra si­tio, ó pe dos ca­mi­ños, en zo­na de trán­si­to co­mo nas vías de ac­ce­so a Ro­ma. Non creo que se­xa es­te ca­so, sa­be­ra­se can­do ve­ñas as pro­bas do car­bono 14. Non pa­re­ce, non hai en­xo­val.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.