102.3 FM-88.5 FM

La Voz de Galicia (Viveiro) - Viveiro local - - A MARIÑA -

DE 10.00 A 12.00 HO­RAS

Hoy en «Vo­ces da Mariña» en Ra­dio­Voz se ha­bla­rá del pro­yec­to de la Aso­cia­ción Tá en Ar­tes cu­yo fin es «po­ten­ciar e im­pul­sar a ar­te na Mariña, e na que se in­clúe a Se­ma­na das Ar­tes Plás­ti­cas» y que, en­tre otras ac­ti­vi­da­des, pro­gra­ma una ex­po­si­ción abier­ta a los ma­ri­ña­nos.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.