El BNG reivin­di­ca fi­sio­te­ra­pia pa­ra el cen­tro de sa­lud de Bu­re­la

La Voz de Galicia (Viveiro) - Viveiro local - - A MARIÑA -

El BNG de Bu­re­la in­sis­te en re­cla­mar un ser­vi­cio de fi­sio­te­ra­pia pa­ra el cen­tro de sa­lud. Vuel­ve a so­li­ci­tar­lo des­pués de que el PP re­cha­za­ra en el Par­la­men­to la pro­po­si­ción no de ley de­fen­di­da por la diputada Ola­lla Ro­dil.

Ma­rio Pi­lla­do, edil na­cio­na­lis­ta en Bu­re­la, afir­ma que «a ini­cia­ti­va foi re­xei­ta­da coa maio­ría do PP ale­gan­do que o ser­vi­zo xa fun­cio­na moi ben no Hos­pi­tal da Cos­ta, al­go ab­so­lu­ta­men­te fal­so». La­men­ta que se pri­ve a los ve­ci­nos de es­te ser­vi­cio: «No pro­pio hos­pi­tal se es­tán a pro­du­cir pro­ble­mas pa­ra cu­brir o posto de reha­bi­li­ta­dor, o que su­pón gra­ves pre­xuí­zos pa­ra a po­boa­ción da co­mar­ca. Os doen­tes ven con im­po­ten­cia co­mo lles re­co­men­dan le­var a ca­bo se­sións de fi­sio­te­ra­pia pe­ro no seu cen­tro de saú­de non se pres­ta ese ser­vi­zo e o úni­co que po­den fa­cer é re­cla­mar ou acu­dir a fi­sio­te­ra­peu­tas de pa­go por con­ta pro­pia».

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.