«Avós, pais e ne­tos van pa­san­do po­lo Ri­ban­zo»

Con la re­for­ma, el lo­cal es más am­plio y diá­fano

La Voz de Galicia (Viveiro) - Viveiro local - - A MARIÑA -

En ca­si tres dé­ca­das, va­rias ge­ne­ra­cio­nes de una mis­ma fa­mi­lia han pa­sa­do por el Ri­ban­zo. Lo sa­be bien Ma­nuel Fer­nán­dez, el co­pro­pie­ta­rio del pub, siem­pre tras la ba­rra: «Avós, pais e ne­tos van pa­san­do por aquí. Ás ve­ces ven un pai co seu neno e di­lle, mi­ra, ti vas vir aquí can­do me­dres... Por su­pos­to que son cou­sas que gus­tan, por­que o tem­po vai pa­san­do e moi­tos se­guen vin­do; ou­tros pa­ran ou ve­ñen me­nos por­que a vi­da ta­mén cam­bia... en fin, hai de to­do». Es­ce­na­rio pro­pi­cio tam­bién pa­ra his­to­rias y no­viaz­gos: «Has­ta al­gún ca­ma­rei­ro que ti­ven co­ñe­ceu aquí á mu­ller coa que ca­sou», co­men­ta.

De la re­for­ma he­cha en el lo­cal, Ma­nuel Fer­nán­dez se de­cla­ra sa­tis­fe­cho: «Apro­vei­tan­do a mellora que ti­ña­mos que fa­cer no sa­nea­men­to dé­mos­lle un­ha vol­ta ao lo­cal, e pen­so que que­dou moi ben, máis am­plo, con máis luz, máis bo­ni­to».

FO­TOS: MI­GUEL

Con la re­for­ma, el lo­cal ha ga­na­do en am­pli­tud, en luz, en de­co­ra­ción y en otros de­ta­lles.

M. Fer­nán­dez y J.C. Gon­zá­lez.

El lo­go­ti­po del Ri­ban­zo.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.