I Ma­ra­tón On­de Sem­pre Xo­ve FS

La Voz de Galicia (Viveiro) - Viveiro local - - A MARIÑA -

Hoy • Des­de las 11.00 • Pa­be­llón de De­por­tes del Cen­tro Cí­vi­co • Hoy arran­ca a las on­ce de la ma­ña­na el I Ma­ra­tón de Tu­te On­de Sem­pre Xo­ve FS. «Os gran­des afi­cio­na­dos ao tu­te que hai na Ma­ri­ña e ou­tras co­mar­cas do en­torno te­ñen un­ha boa oca­sión pa­ra dis­fru­tar da súa afi­ción», se­ña­lan.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.