«A ni­vel eco­nó­mi­co é o even­to máis im­por­tan­te de to­do o ano no po­bo»

A Fei­ra de Ar­te­sa­nía e An­ti­güi­da­des, de per­fil in­ter­na­cio­nal, re­ci­be a 60 ex­po­si­to­res

La Voz de Galicia (Viveiro) - Viveiro local - - A MARIÑA - YO­LAN­DA GAR­CÍA

A Fei­ra de Ar­te­sa­nía e An­ti­güi­da­des de A Pon­te­no­va, bai­xo or­ga­ni­za­ción mu­ni­ci­pal, é to­da un re­fe­ren­te na vi­la. Es­ta fin de se­ma­na, den­de ho­xe e ata o do­min­go, ce­le­bra­ra­se a edi­ción nú­me­ro 11 cuns 60 ex­po­si­to­res che­ga­dos de dis­tin­tos re­cun­chos de Es­pa­ña, Por­tu­gal e Fran­cia. Pa­co Mar­tí­nez Bermúdez, te­nen­te de al­cal­de e or­ga­ni­za­dor da ci­ta pon­te­no­ve­sa, re­co­ñe­ce o pe­so eco­nó­mi­co que es­ta ten a ni­vel lo­cal.

—Fa­lan­do de an­ti­güi­da­des, cal é a que ten de máis va­lor sen­ti­men­tal na súa ca­sa?

—Pois un re­lo­xio de bol­si­llo, con ca­dea, que foi de meu pai.

—Ima­xino que non o ven­de­rá es­ta fin de se­ma­na na fei­ra...

—Non, non! Sal­vo que non ti­ve­ra máis re­me­dio nun­ca o ven­de­rei.

—Que am­bien­te se vai res­pi­ran­do xa an­te a ci­ta de A Pon­te­no­va?

—Hai op­ti­mis­mo. Aín­da que as an­ti­güi­da­des non pa­san por bo mo­men­to, pa­sa­ron por mo­men­tos máis de­li­ca­dos. Non se­guen a ser un­ha prio­ri­da­de pa­ra al­gun­ha xen­te, sal­vo que te­ña cla­ro que mer­car ou se­xa al­go ba­ra­ti­ño.

—Á ho­ra das ven­tas, que ti­po de pe­za é que máis se ven­de?

—Vén­de­se máis pe­za me­dia­na e pe­que­na, aín­da que nes­ta fei­ra é moi tra­di­cio­nal e tí­pi­co que ve­ña mo­ble. Vas a ou­tras fei­ras e pa­re­cen mer­ca­di­llos. A can­ti­da­de non é a ca­li­da­de. Aquí os stands son re­du­ci­dos, sem­pre me­di­dos, pe­ro a reali­da­de é que vén xen­te con bas­tan­te ca­li­da­de nas pe­zas.

—A máis lon­xe, de on­de ven?

—É un­ha fran­ce­sa.

—De­be com­pen­sar­lle vir.

—Ve­ñen sem­pre. An­tes eu de­di­cá­ba­me a fa­cer al­gun­ha fei­ra. Ata hai dous ou tres anos ía á Es­tra­da, Ou­ren­se, San­tia­go... Es­te é un cir­cui­to e é xen­te á que non lle im­por­ta mo­ver­se. De fei­to, ve­ñen en­can­ta­dos por­que en­con­tran un­ha fei­ra ame­na, con com­pa­ñei­ros que son os mes­mos e nos co­ñe­ce­mos to­dos, cun­ha ami­za­de in­clu­so gran­de nal­gún

ca­so, có­bran­se cen eu­ros por ex­po­ñer can­do nou­tros si­tios me­nos do do­bre non hai, en A Pon­te­no­va có­me­se ben, son pra­tos ri­cos e bos, cre­mos que o tra­to é agra­da­ble coa xen­te...

—Co­mo te­ñen di­to no Re­su en Vi­vei­ro, un­has mi­ni­va­ca­cións! —E ma­ñá se­rá a Ru­ta Reivin­di­ca­ti­va en Ves­pa po­la Sen­da Ver­de.

—Si, a ver se des­en­ca­llan no Mi­nis­te­rio o te­ma da Sen­da Ver­de. É un­ha pe­na non te­la acon­di­cio­na­da ata o fi­nal, ata Ri­ba­deo, a úni­ca Sen­da Ver­de que hai en Ga­li­cia. Duns 2.000 qui­ló­me­tros que hai en Es­pa­ña, que non ha­xa nin­gún en Ga­li­cia... é tris­te.

Pa­co Mar­tí­nez amo­sa boas ex­pec­ta­ti­vas de ca­ra a es­ta edi­ción.

C. G.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.