Un res­tau­ran­te que da ser­vi­cio a Al­coa, y aho­ra tam­bién a tu­ris­tas

La Voz de Galicia (Viveiro) - Viveiro local - - A MARIÑA - LUCÍA REY

El res­tau­ran­te Sie­rra lle­va más de dos dé­ca­das sir­vien­do ca­da día al­re­de­dor de 130 me­nús a tra­ba­ja­do­res, ca­mio­ne­ros y gen­te vin­cu- la­da a la fá­bri­ca de Al­coa. «Meus pais dei­xan o ne­go­cio e mi­ña ir­má e máis eu que­ría­mos me­llo­rar a pre­sen­cia nas re­des, fa­ci­li­tar a re­la­ción cos clien­tes ou po­ten­ciar cou­sas que nos ca­rac­te­ri­zan, co­mo os ca­ra­cois, as ‘chu­le­tas do Sie­rra’ ou as al­me­jas», des­ta­ca Eduar­do Sie­rra, que par­ti­ci­pó en el Co­wor­king de Mon­do­ñe­do. «Dou­lle un dez ab­so­lu­to, foi fan­tás­ti­co e apren­di­mos moi­tí­si­mo». in­di­ca. En­tre otros, aho­ra es­tán en Fa­ce­book o My Bu­si­ness.

P. LOSADA

Eduar­do Sie­rra, jun­to a su her­ma­na y sus pa­dres, que abrie­ron el ne­go­cio a me­dia­dos de los 90.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.