Fes­ta da Ár­bo­re en Mon­do­ñe­do

La Voz de Galicia (Viveiro) - Viveiro local - - A MARIÑA-PROVINCIA -

La ciu­dad epis­co­pal aco­gió ayer la ce­le­bra­ción de la Fes­ta da Ár­bo­re, la más an­ti­gua do­cu­men­ta­da en Eu­ro­pa des­de el año 1569, se­gún la Aso­cia­ción Cul­tu­ral O Pa­sa­tem­po. Pen­sa­da es­pe­cial­men­te pa­ra los ni­ños, és­tos par­ti­ci­pa­ron en un ta­ller de glo­bo­fle­xia, en jue­gos po­pu­la­res y sa­bo­rea­ron el tra­di­cio­nal pan con cho­co­la­te «an­tes de dar pa­so á plan­ta­ción no par­que do Se­mi­na­rio, acom­pa­ña­da do son do gai­tei­ro Car­los e do re­ci­tal de poe­mas».

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.