Tá en Ar­tes ce­le­bra hoy el Día Mun­dial del Ar­te en el Ce­ni­ma fo­cen­se

La Voz de Galicia (Viveiro) - Viveiro local - - A MARIÑA -

Tá en Ar­tes, en co­la­bo­ra­ción con Ra­dio Foz, ce­le­bra hoy el Día Mun­dial del Ar­te, a par­tir de las 19.00 ho­ras, en el Ce­ni­ma de Foz. Se emi­ti­rá un pro­gra­ma en di­rec­to «coa in­ten­ción de to­mar­lle o pul­so ó am­bien­te ar­tís­ti­co da co­mar­ca. Que­re­mos rea­li­zar un am­plo de­ba­te, no que se po­ñan en­ri­ba da me­sa os pen­sa­men­tos e ini­cia­ti­vas nes­te te­ma», ex­pli­can. El ac­to es abier­to pa­ra to­do el pú­bli­co.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.