El «ca­tas­tra­zo» de­ja en el ai­re el fu­tu­ro de la his­tó­ri­ca aso­cia­ción ribadense Ami­gos da Gai­ta

Re­du­ci­rán el pro­gra­ma de la Xi­ra y ad­vier­ten que no po­drán pa­gar ca­da año su re­ci­bo, que pa­sa de 2.000 eu­ros

La Voz de Galicia (Viveiro) - Viveiro local - - A MARIÑA - JO­SÉ ALONSO

El fu­tu­ro de la his­tó­ri­ca aso­cia­ción Ami­gos da Gai­ta en Ri­ba­deo es­tá en el ai­re. Lo re­co­no­cía ayer la pre­si­den­ta, Mar­ta Saiz. El mo­ti­vo es el «ca­tas­tra­zo» que ha su­fri­do por la re­va­lo­ri­za­ción de los in­mue­bles del club de pá­del que se cons­tru­ye­ron en un te­rreno que per­te­ne­ce a Ami­gos da Gai­ta. Por los atrasos des­de 2012, Ami­gos da Gai­ta es­tá te­nien­do que afron­tar una deu­da de 7.422 eu­ros. So­li­ci­tó el pa­go frac­cio­na­do y la Dipu­tación lo acep­tó: «Imos pa­gan­do pou­co a pou­co», ex­pli­ca la pre­si­den­ta, pe­ro el pro­ble­ma se­rá el re­ci­bo que les lle­ga­rá es­te año y los pró­xi­mos, de más de 2.000 eu­ros, si no pros­pe­ra su re­cla­ma­ción. «Non te­mos car­tos pa­ra afron­tar iso. O alu­guer dos te­rreos non nos che­ga pa­ra pa­gar o re­ci­bo do ca­tas­tro. Es­ta­mos a fa­lar dun­ha en­ti­da­de sen áni­mo de lu­cro, que arren­dou uns te­rreos sen na­da, e nos que se cons­truí­ron un­has edi­fi­ca­cións po­las que ago­ra te­mos que pa­gar nós. Le­gal­men­te pa­re­ce que é así. Te­mos o asun­to nas más de avo­ga­dos, pe­ro a si­tua­ción, o fu­tu­ro, é com­pli­ca­do. Hai quen pa­re­ce que non o quer ver, pe­ro se os car­tos que in­gre­sa­mos non che­gan pa­ra pa­gar...».

Ami­gos da Gai­ta or­ga­ni­za la Xi­ra de San­ta Cruz. «Por ser un­ha fes­ta de in­tere­se turístico re­ci­bi­mos un­ha axu­da e imos axus­tar o pro­gra­ma, re­du­cín­doo, por­que as co­tas dos so­cios son pa­ra ir pa­gan­do a dé­be­da co ca­tas­tro. Fa­re­mos un­ha Xi­ra máis hu­mil­de. Non hai ou­tro la­do do que ti­rar. O que Ami­gos da Gai­ta in­gre­sa po­los cur­sos de bai­le e gai­ta non nos che­ga pa­ra pa­gar aos pro­fe­so­res, e ago­ra ven es­ta re­va­lo­ri­za­ción por un­has na­ves que non son no­sas. Nós non po­de­mos pa­gar dous mil eu­ros ao ano de con­tri­bu­ción. Esa é a reali­da­de. ¿O fu­tu­ro? Non sei co­mo imos aca­bar», di­ce la pre­si­den­ta.

Los ingresos anua­les de Ami­gos da Gai­ta ron­dan los cin­co mil eu­ros.

MI­GUEL

Ami­gos da Gai­ta or­ga­ni­za la Xi­ra, que se­rá más hu­mil­de.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.