Me­jo­ra­rán A Rúa do Fa­ro con una in­ver­sión de 211.580 eu­ros

La Voz de Galicia (Viveiro) - Viveiro local - - A MARIÑA-ASTURIAS -

El al­cal­de de Cer­vo, Al­fon­so Vi­lla­res, avan­za­ba ayer que ac­tua­rán «na zo­na do Por­to de Arri­ba, en San Ci­prián. As obras desen­vol­ve­ran­se na Rúa do Fa­ro e con­ta­rán cun­ha in­ver­sión de 211.580 eu­ros. Re­no­va­ra­se o pa­vi­men­to e as re­des de alu­mea­do pú­bli­co e sa­nea­men­to e eli­mi­na­ran­se as ba­rrei­ras ar­qui­tec­tó­ni­cas», se­ña­la­ba.

El re­gi­dor mu­ni­ci­pal de Cer­vo, Al­fon­so Vi­lla­res.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.