Char­la-en­cuen­tro «Lu­to en co­lo­res, re­pen­sar la muer­te pa­ra ce­le­brar la vi­da»

La Voz de Galicia (Viveiro) - Viveiro local - - A MARIÑA -

Jue­ves 19 • 20.30 ho­ras • Li­bre­ría Bahía (Foz) •

En la ci­ta­da li­bre­ría fo­cen­se ten­drá lu­gar es­te jue­ves día 19 la char­la-en­cuen­tro «Lu­to en co­lo­res, re­pen­sar la muer­te pa­ra ce­le­brar la vi­da» y la pre­sen­ta­ción del cuen­to La vi­da de Si­ra, 9 me­ses y

40 mi­nu­tos que es­tá ba­sa­do en un he­cho real. La ac­ti­vi­dad que aco­ge Bahía es­tá or­ga­ni­za­da por la aso­cia­ción Lu­to en Co­lo­res, que es­tá dan­do una sei­re de char­las por Ga­li­cia «pa­ra pre­sen­tar o seu tra­ba­llo — nos ex­pli­can— e vi­si­bi­li­zar o te­ma da mor­te e o lu­to, fa­cen­do es­pe­cial fin­ca­pé nas mor­tes máis du­ras de asu­mir». «Vi­si­bi­li­zar a mor­te pa­ra ce­le­brar a vi­da, esa é a idea», se­ña­lan. La char­la co­rre a car­go de la pre­si­den­ta del co­lec­ti­vo, Sil­via Me­le­ro Abas­cal.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.