Festa La­bre­ga

La Voz de Galicia (Viveiro) - Viveiro local - - PORTADA -

Ma­ría Lou­rei­ro pre­sen­tó ayer la Festa La­bre­ga de Lan­dro­ve, que apo­ya el con­ce­llo vi­vei­ren­se

A al­cal­de­sa vi­vei­ren­se, Ma­ría Lou­rei­ro, fe­li­ci­tou on­te ao gru­po mu­si­cal Sons de Ce­lei­ro «pola súa tra­xec­to­ria mu­si­cal e pola pu­bli­ca­ción do seu se­gun­do dis­co, de tí­tu­lo «Can­tar ben ou non can­tar», que pre­sen­tou en agos­to en con­cer­to na Pra­za Maior den­tro do pro­gra­ma de fes­tas».

A re­xe­do­ra si­na­la que «den­de o con­ce­llo sen­tí­mo­nos or­gu­llo­sos dos éxi­tos des­te gru­po de vo­ces mix­tas de to­das as ida­des e de di­ver­sas pro­fe­sións que com­par­ten a súa pai­xón pola mú­si­ca, que trans­mi­ten en ca­da un dos seus traballos e con­cer­tos, nos que Vi­vei­ro sem­pre ocu­pa un lu­gar es­pe­cial, ta­mén nes­te úl­ti­mo dis­co».

Ho­xe pre­ci­sa­men­te, ven­res, Sons de Ce­lei­ro ac­túa no pro­gra­ma Luar, da TVG, que pre­sen­ta Xo­sé Ra­món Ga­yo­so. Aí te­rá oca­sión ta­mén de pre­sen­tar para to­da Ga­li­cia o seu dis­co, «Can­tar ben ou non can­tar».

PE­PA LO­SA­DA

Sons de Ce­lei­ro pre­sen­tou o no­vo dis­co en agos­to na Pra­za Maior de Vi­vei­ro.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.