Bu­re­la ce­rra­rá ma­ña­na la ca­lle Par­do Ba­zán pa­ra vi­vir un día sin co­ches

El Con­ce­llo ani­ma a par­ti­ci­par en las ac­ti­vi­da­des de la Se­ma­na da Mo­bi­li­da­de

La Voz de Galicia (Viveiro) - Viveiro local - - A MARIÑA -

Bu­re­la cum­ple ya do­ce años ce­le­bran­do la Se­ma­na Eu­ro­pea da Mo­bi­li­da­de. Y lo ha­ce con un pro­gra­ma re­ple­to de ac­ti­vi­da­des, des­de ma­ña­na do­min­go has­ta el sá­ba­do 22, pa­ra fo­men­tar que no se abu­se del au­to­mó­vil, que se bus­quen al­ter­na­ti­vas co­mo ca­mi­nar o la bi­ci­cle­ta, y que se apues­te por mo­de­los de trans­por­te sos­te­ni­ble. Los ac­tos se ini­cia­rán ma­ña­na, cuan­do se ce­rra­rá al trá­fi­co par­te de la ca­lle Par­do Ba­zán, el tra­mo que dis­cu­rre des­de Cu­rros En­rí­quez y Ei­jo Ga­ray.

De 11.30 a 13.30 es­ta­rá ins­ta­la­da una me­sa in­for­ma­ti­va de AFAN, Mu­lle­res en Igual­da­de y Ca­mi­ña; a las 12.00 co­men­za­rá una ru­ta ci­clis­ta pa­ra to­das las eda­des, con sa­li­da en la pla­za del Con­ce­llo. De 12.00 a 13.00 ho­ras ha­brá aje­drez en la ca­lle y jue­gos de agua con Gaia. Por la tar­de, a las 16.30 co­men­za­rá la ac­ti­vi­dad Dis­pa­ra a Gol, jue­gos po­pu­la­res y jue­gos de­por­ti­vos al ai­re li­bre. Tam­bién ha­brá ex­hi­bi­cio­nes de pa­li­llei­ras e hin­cha­bles pa­ra ni­ños.

De 17.00 a 19.00 ho­ras ha­brá pa­seos a ca­ba­llo pa­ra ni­ños; a las 18.30 se ser­vi­rá una me­rien­da y una cho­co­la­ta­da, en la pla­za de A Ma­ri­ña; a las 19.00 ho­ras ac­tua­rá n Ba­tu­co Ta­ban­ca y ACM Dam­ba­ra y tam­bién, por la tar­de, se po­drá re­co­rrer la ru­ta geo­ló­gi­ca.

Con un pro­gra­ma car­ga­do de ac­tos, las pro­pues­tas con­ti­nua­rán has­ta el sá­ba­do 22, se­gún ex­pli­có la con­ce­jal de Me­dio Am­bien­te de Bu­re­la, Noe­lia M.ª Ben, en la pre­sen­ta­ción de ayer: «Es­te ano o te­ma no que se cen­tra a Se­ma­na da Mo­bi­li­da­de é a Mul­ti­mo­da­li­da­de, pro­mo­ven­do o uso e a com­bi­na­ción de dis­tin­tos mo­dos de trans­por­te pa­ra os des­pra­za­men­tos ur­ba­nos, tan­to pa­ra pa­sa­xei­ros co­mo pa­ra mer­ca­do­rías».

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.