Vi­lla­res pi­de res­pon­sa­bi­li­dad y sen­ti­do co­mún en la si­tua­ción que se vi­ve en Sar­ga­de­los

El al­cal­de de Cer­vo re­cuer­da que hay mu­chos em­pleos en jue­go

La Voz de Galicia (Viveiro) - Viveiro local - - A MARIÑA -

El al­cal­de de Cer­vo, Al­fon­so Vi­lla­res, pe­día ayer res­pon­sa­bi­li­dad a to­das las par­tes y sen­ti­do co­mún an­te la si­tua­ción ac­tual que se vi­ve en la fá­bri­ca de Sar­ga­de­los. Des­ta­ca el regidor que hay mu­chos pues­tos de tra­ba­jo de ve­ci­nas y ve­ci­nos en jue­go, e in­clu­so —en un ca­so de irres­pon­sa­bi­li­dad— «po­de­ría pro­vo­car­se ata a des­lo­ca­li­za­ción da em­pre­sa».

El regidor, que ase­gu­ra que si­gue de cer­ca y con preo­cu­pa­ción los acon­te­ci­mien­tos en la fá­bri­ca de Sar­ga­de­los, ins­ta «ao sen­ti­do co­mún das par­tes im­pli­ca­das no con­fli­to; é fun­da­men­tal un ápi­ce de sen­sa­tez nes­te es­ce­na­rio por­que o que real­men­te está en xo­go é o fu­tu­ro la­bo­ral de moi­tos ve­ci­ños e ve­ci­ñas de Cer­vo».

Vi­lla­res ha­cía ayer un lla­ma­mien­to a la res­pon­sa­bi­li­dad: «As par­tes en­fron­ta­das de­ben evi­tar dar pa­sos que po­ñan en pe­ri­go os máis de 100 postos de tra­ba­llo, di­rec­tos e in­di­rec­tos, que hai en Cer­vo; e que pui­de­sen pro­vo­car, in­clu­so, a des­lo­ca­li­za­ción da em­pre­sa. Se un­ha das par­tes con­si­de­ra que a ou­tra está ins­ta­la­da na irra­cio­na­li­da­de —pre­ci­só— o úni­co re­me­dio pa­sa por­que se­xa es­tou­tra a que lle apli­que un chis­co de­sa ra­cio­na­li­da­de ne­ce­sa­ria. Nes­te pul­so al­guén ten que ce­der pa­ra que ga­ñe­mos to­dos e to­das».

El al­cal­de la­men­ta la si­tua­ción que está pro­vo­can­do es­te en­fren­ta­mien­to y se pre­gun­ta por qué en Sa­da no hay pro­ble­mas y en Sar­ga­de­los sí: «Es­te con­fli­to amea­za o pan de tan­tas fa­mi­lias, can­do —re­cal­ca— na plan­ta que Sar­ga­de­los ten en Sa­da, coas mes­mas con­di­cións la­bo­rais e ta­mén con re­pre­sen­ta­ción sin­di­cal man­té­ñen­se to­tal­men­te á mar­xe co­mo me­ros es­pec­ta­do­res e se­guen a tra­ba­llar con nor­ma­li­da- de. Non de­be­mos es­que­cer­nos de que se tra­ta da mes­ma com­pa­ñía, e se alí non hai pro­ble­mas aquí tam­pou­co te­ría por qué ha­be­los·, apun­tó. Hay que in­di­car que la re­pre­sen­ta­ción sin­di­cal en Sa­da la os­ten­tan CIG (2) y CC.OO. (1).

«As par­tes im­pli­ca­das –aña­dió­te­ñen a cha­ve pa­ra que poi­da­mos se­guir a sen­tir­nos or­gu­llos de con­tar cun­ha das se­ñas de iden­ti­da­de de Ga­li­cia no no­so te­rri­to­rio, e que dá tra­ba­llo a tan­tí­si­ma xen­te. To­do po­lo ben deses tra­ba­lla­do­res e tra­ba­lla­do­ras cu­xos postos de tra­ba­llo co­rre­ron e es­tán a co­rrer pe­ri­go. Sar­ga­de­los ten pa­sa­do, pre­sen­te e de­be­ría ter moi­to fu­tu­ro en Cer­vo. Nas súas mans está», con­cluía.

«Pre­gún­to­me por que en Sa­da, sen­do da mes­ma com­pa­ñía, non hai pro­ble­mas e en Sar­ga­de­los si»

PE­PA LO­SA­DA

Tra­ba­ja­do­ras, en­tran­do a la asam­blea del pa­sa­do vier­nes.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.