El vo­lu­men de ne­go­cio de la pes­ca en la co­mar­ca re­pre­sen­ta el 26% de Ga­li­cia

La Voz de Galicia (Viveiro) - Viveiro local - - A MARIÑA -

«O go­berno ga­le­go do PP non ofer­ta na co­mar­ca nin­gún cur­so do sec­tor pes­quei­ro can­do o vo­lu­men e ne­go­cio da pes­ca na Ma­ri­ña re­pre­sen­ta o 26 % de Ga­li­cia e o 21 % das des­car­gas en lon­xa. Aquí na cos­ta de Lu­go con­ta­mos ade­mais co maior nú­me­ro de bu­ques de gran­des di­men­sións e os tra­ba­lla­do­res des­tes bu­ques re­qui­ren de for­ma­ción es­pe­cí­fi­ca», se­ña­la­ban ayer los re­pre­sen­tan­tes so­cia­lis­tas.

Ál­va­ro San­tos, Ma­ría Lou­rei­ro y Pa­tri­cia Otero, nue­va par­la­men­ta­ria, re­sal­ta­ron que exis­te un pro­ble­ma gra­ve por fal­ta de re­le­vo ge­ne­ra­cio­nal en el sec­tor pes­que­ro y las pro­fe­sio­nes del mar se si­túan den­tro de las ocu­pa­cio­nes de di­fí­cil co­ber­tu­ra. «Non se está a apro­vei­tar un ver­da­dei­ro ni­cho de em­pre­go».

Creen que no aten­der su de­man­da se­ría un des­pre­cio pa­ra A Ma­ri­ña, ya que so­lo se da es­ta for­ma­ción en Co­ru­ña y Pon­te­ve­dra, con lis­ta de es­pe­ra.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.