EL “SA­CHO­SEL­FIE”

AP­PLE NO SA­BE LO QUE DA DE SÍ LA AGROTECNOLOGÍA GA­LLE­GA

La Voz de Galicia (A Coruña) - Yes - - PORTADA - TEX­TO: LO­RE­TO SILVOSO

Vis­to­que xa a ca­se nin­guén lle dá pau fa­cer­se un sel­fie, che­gou o mo­men­to de me­ter o pau den­tro da fo­to. É o que fai o gro­ven­se Jose Ar­no­so, que vai po­lo mun­do adian­te co seu ¡sa­cho­sel­fie! Si, oes ben, quen lle de­ra a Ap­ple re­tra­tar así o agro­gla­mour... «Em­pe­cei de ca­chon­deo na fes­ta da Ma­lla do Gro­ve e ago­ra o uso pa­ra reivin­di­car Ga­li­cia cun to­que 2.0». Ou 4.0, que non? Re­co­ñe­ce que non o in­ven­tou el: «Na Re­de xa ha­bía sa­chos, re­co­lle­do­res de li­xo… O que pa­sa é que eu em­pe­cei a le­va­lo ás fes­tas e ago­ra xa fa­go de fo­tó­gra­fo, de pho­to­call e ata de spea­ker», afir­ma. E xa o es­tá fran­qui­cian­do: «Na Fes­ta do Ma­ris­co aca­bo de es­trear o ra­ño-sel­fie. Te­ño pen­den­te ator­ni­lla­lo ta­mén cun­ha cun­cha de viei­ra pa­ra pro­mo­cio­nar o Ca­mi­ño ves­ti­do de Za­pa­to­nes; e es­tou va­lo­ran­do fa­cer al­go ti­po Pe­li­quei­ro pa­ra o vin­dei­ro En­troi­do». Es­te ho­me-anun­cio de 43 anos ten bas­tan­te ex­pe­rien­cia nis­to de fu­sio­nar as no­sas tra­di­cións mais an­ces­trais coas úl­ti­mas tec­no­lo­xías. El foi quen creou Tur­ve­gal, un pro­xec­to de di­na­mi­za­ción tu­rís­ti­ca que fa­ci­li­ta, en­tre ou­tras cou­sas, com­par­tir fo­tos pa­ra «ven­der» a Ga­li­cia máis ver­de na web.

UN PHO­TO­CALL ANDANTE

Jose Ar­no­so trans­fór­ma­se nun xei­to de pho­to­call andante que tan­to ser­ve pa­ra pro­mo­cio­nar un even­to co­mo pa­ra bo­tar un­ha gar­ga­lla­da men­tres en­gor­das o Ins­ta­gram. Pe­ro es­te ho­me, que, en reali­da­de, se de­di­ca á re­ci­cla­xe de vi­dro, sa­be ta­mén cus­to­mi­zar­se per­ti­nen­te­men­te pa­ra non des­en­toar na ima­xe. A boi­na, as zocas… Can­do sa­ca d pa­seo o seu ra­ño-sel­fie, vai coas zapa ti­llas de ca­sa me­ti­das den­tro dun za pa­to de go­ma. E, de abri­go, usa unh ba­ta de ca­dros ma­rrón. «Eu son me co de raíz. Criei­me en­tre pei­xei­ras. Ta mén le­vo sem­pre al­go de Ly­cra, tip Zum­ba, por­que as mu­lle­res ru­rais so moi­to de fa­cer a ru­ta do co­les­te­rol. por am­bien­tar».

Ten moi­to mé­ri­to is­to de me­ter o se fie den­tro do sel­fie. Se ata lle pu­xo ma­zá de Ap­ple ao sa­cho-sel­fie par mo­der­ni­za­lo máis! A es­te pa­so, vaill aca­bar co­lo­can­do fo­cos de luz, pan­ta llas pa­ra fa­cer axus­tes de bran­cos e u ven­ti­la­dor pa­ra que o pe­lo non nos de na ca­ra. Co­mo reac­cio­na a xen­te cand se to­pa co ar­ti­lu­xio de Ar­no­so? «Mo tos pen­san: que fai o to­lo es­te? Per lo­go xa me pi­den sa­car­me un­ha fot e eu in­ví­toos a sa­ca­la co­mi­go. A con di­ción é esa, que eu sa­que a ima­xe ta mén. É aí can­do lles ex­pli­co que is­to un pro­xec­to de di­na­mi­za­ción tu­rís­tic Es­ti­ven no Fes­ti­val da Luz e foi un de pi­po­rre. A pro­pia Luz Ca­sal veu xun to de min pa­ra sa­car a fo­to. E con M guel de Li­ra pa­sou­me igual. Eu es­tab des­pis­ta­do e pri­mei­ro sa­cou­me unh fo­to el a min». Ar­no­so aca­bou subín do­se ao es­ce­na­rio co sa­cho­sel­fie par re­tra­tar­se cos gru­pos e con to­do o pú bli­co de­trás. Así o fi­xo con Tan­xu­gue ras e De Va­cas, pe­ro ta­mén vai po­lo postos das fei­ras e so­be as súas in­te rac­cións ás re­des so­ciais Twit­ter, Fa­ce book e Ins­ta­gram. «De­bi­do ao meu tra ba­llo, co­ñe­zo moi­tos si­tios aos que h que dar­lle vi­si­bi­li­da­de», co­men­ta A no­so. «Hai con­ce­llos que só saen can do hai un­ha des­gra­za». Por iso creo a Ga­li­cia es­con­di­da e Tur­ve­gal, un es pa­zo pa­ra col­gar ima­xes na Re­de, se xan vis­tas a tra­vés do bor­dón dun pe re­grino, a za­ma­rra dun pe­li­quei­ro, ra­ño dun ma­ris­ca­dor ou o xa fa­mos sa­cho­sel­fie de Ar­no­so. Non te cor­tes.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.