La Xun­ta ins­ta a di­rec­ción y sin­di­ca­tos de Sar­ga­de­los a bus­car so­lu­cio­nes

La Voz de Galicia (Viveiro) - - Portada -

El con­flic­to de Sar­ga­de­los tam­bién preo­cu­pa a la Xun­ta. Des­de la Con­se­lle­ría de Economía ase­gu­ran que bus­can des­de el pri­mer mo­men­to «fa­ci­li­tar pun­tos de en­ten­de­men­to en­tre a em­pre­sa e os re­pre­sen­tan­tes dos tra­ba­lla­do­res pa­ra aca­dar a me­llor so­lu­ción po­si­ble». Afir­man que, «den­tro do seu com­pro­mi­so por avo­gar po­lo res­ta­ble­ce­men­to das re­la­cións la­bo­rais en­tre a com­pa­ñía e os re­pre­sen­tan­tes dos tra­ba­lla­do­res a tra­vés do diá­lo­go, a Xun­ta xa es­ti­vo en con­tac­to coa di­rec­ción da em­pre­sa e cos re­pre­sen­tan­tes sin­di­cais de UGT e CC.OO. pa­ra po­ñer á súa dis­po­si­ción o Con­se­llo Ga­le­go de Re­la­cións La­bo­rais (..) A Ad­mi­nis­tra­ción fai o que lle co­rres­pon­de: bus­car o con­sen­so en­tre to­das as par­tes, pe­ro res­pec­tan­do sem­pre a li­ber­da­de da em­pre­sa e a li­ber­da­de dos sin­di­ca­tos na de­fen­sa dos de­rei­tos dos tra­ba­lla­do­res. O úni­co ob­xec­ti­vo no que to­das as par­tes de­ben con­cen­trar os es­for­zos é en ga­ran­tir a es­ta­bi­li­da­de em­pre­sa­rial de Sar­ga­de­los e o man­te­men­to dos postos de tra­ba­llo». Le pi­de a to­das las par­tes «que ac­túen con res­pon­sa­bi­li­da­de e bus­quen a ma­nei­ra de al­can­zar pun­tos de en­con­tro que per­mi­tan dar es­ta­bi­li­da­de la­bo­ral e eco­nó­mi­ca á em­pre­sa, ga­ran­tin­do que se man­te­ña in­tac­ta a ima­xe de Sar­ga­de­los».

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.