Pe­dir per­dón non bas­ta

La Voz de Galicia (Viveiro) - - Opinión -

de que o in­frac­tor se arre­pin­ta ou non. Ao que ma­ta ou ao que rou­ba aplí­ca­se­lle a lei, cas­tí­ga­se­lle e cum­pre un­ha con­de­na. E iso é o que se bo­ta en fal­ta nas de­cla­ra­cións do pa­pa: que en­tre­gue aos cul­pa­bles á au­to­ri­da­de ci­vil pa­ra que se­xan tra­ta­dos igual que os pe­de­ras­tas lai­cos. E non só aos pe­de­ras­tas, se­nón a to­dos os que os en­cu­bri­ron du­ran­te dé­ca­das, xa que o en­cu­bri­men­to é ta­mén un de­li­to. É po­si­ble que o mal es­tea tan es­ten­di­do que o pa­pa só po­de fa­lar de cas­ti­gos fu­tu­ros, por te­mor a que o cas­ti­go dos pa­sa­dos e pre­sen­tes se­xa un ver­da­dei­ro de­rru­ba­men­to do edi­fi­cio da Igre­xa. Pe­ro non es­que­za­mos que, du­ran­te sécu­los, á par­te da súa fun­ción pas­to­ral, a Igre­xa foi a de­po­si­ta­ria da cultura e en oca­sións de­fen­so­ra dos máis dé­bi­les. O re­co­ñe­ce­men­to dos seus fa­llos e erros, e un po­si­cio­na­men­to cla­ro a fa­vor das ví­ti­mas e en con­tra dos abu­sa­do­res se­xuais que ali­men­tou no seu seo, se­rá o úni­co que a fa­rá su­pe­rar o re­xei­ta­men­to e a des­con­fian­za que ac­tual­men­te pa­de­ce.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.