LOS PRE­CIOS

Metales & Metalurgia - - PORTADA -

El zinc elec­tro­lí­ti­co re­gis­tra un pre­cio me­dio de 2,94 €/Kg de ca­ra a la se­gun­da quin­ce­na del mes de ju­nio, ci­fra que su­po­ne la con­ti­nua­ción de li­ge­ras ba­ja­das del pre­cio de es­te com­mo­dity.

Los ín­di­ces de re­fe­ren­cia se­rán ac­tua­li­za­dos se­ma­nal­men­te en nues­tra web www.me­ta­lesy­me­ta­lur­gia.com

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.