Ele­gan­te, so­fis­ti­ca­do y muy fe­me­nino, ca­da ele­men­to que da for­ma a es­te cuar­to de ba­ño des­pren­de es­ti­lo y apor­ta ro­man­ti­cis­mo.

Mi Casa - - El Baño -

Pre­si­de el es­pa­cio una ba­ñe­ra exen­ta como las de an­tes, de for­ma ova­la­da y si­nuo­sas cur­vas, per­fec­ta pa­ra dis­fru­tar de una tar­de re­la­jan­te. Marl­bo­rough, con do­ble res­pal­do, de la fir­ma Vic­to­ria + Al­bert.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.