Joa­quim Ro­glan ga­na el ‘Mes­tre de Co­mu­ni­ca­ció’

Mundo Deportivo (At. Madrid) - - SERVICIOS -

Joa­quim Ro­glan (Bar­ce­lo­na, 1952), pro­fe­sor de la Fa­cul­tat de Co­mu­ni­ca­ció i Re­la­cions In­ter­na­cio­nals Blan­quer­na-Uni­ver­si­tat Ra­mon Llull, ha si­do ga­lar­do­na­do con el pre­mio ‘Mes­tre de Co­mu­ni­ca­ció’. Ro­glan ha tra­ba­ja­do en los prin­ci­pa­les dia­rios de Ca­ta­lun­ya, ha si­do guio­nis­ta en di­ver­sos pro­gra­mas de TV3 y ha es­cri­to una vein­te­na de li­bros, el úl­ti­mo ‘Ex­ce­len­tí­si­ma al­cal­de­sa’, una bio­gra­fía de la ac­tual al­cal­de­sa de Bar­ce­lo­na Ada Co­lau. En la ac­tua­li­dad co­la­bo­ra en La Van­guar­dia

Joa­quim Ro­glan

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.