Ma­trí­cu­la pa­ra el Ba­rça

Mundo Deportivo (At. Madrid) - - FÚTBOL - Ma­nel Sant Joan Des­pí

El Ba­rça se ce­bó con un ri­val que se hun­dió al en­ca­jar el 1-0. El avi­so ini­cial lo dio Ala­sa­ma con un dis­pa­ro des­de fue­ra del área. El pri­mer acer­ca­mien­to del equi­po ara­go­nés le cos­tó ca­ro, ya que la con­tra del Ba­rça fue mor­tal. Gui­llem Jai­me en­vió en pro­fun­di­dad a un Abel Ruiz que le ga­nó la ca­rre­ra a su par y su­peró a Ler­ma. A la si­guien­te ac­ción, el pro­pio Abel Ruiz pu­do mar­car el 2-0, pe­ro su va­se­li­na no tu­vo pre­mio.

El 2-0 no tar­dó en lle­gar. Un cen­tro des­de la ban­da de­re­cha de Gui­llem Jai­me lo ca­be­ceó Jor­di Tur al fon­do de la red. Con un ri­val en­tre­na­do, el ca­pi­tán, Eric Mon­tes, de un tes­ta­ra­zo en co­la­bo­ra­ción con el por­te­ro Ler­ma es­ta­ble­ció el 3-0. Ins­tan­tes des­pués una ac­ción de Car­les Pé­rez aca­bó con el es­fé­ri­co to­can­do la ba­se del pos­te. el pro­pio fut­bo­lis­ta ma­te­ria­li­zó el 4-0, con un zur­da­zo im­pre­sio­nan­tes des­de fue­ra de la zo­na de pe­li­gro. El 5-0 tam­bién fue obra de Car­les Pé­rez que mar­có a puer­ta va­cía tras una ma­gis­tral asis­ten­cia de Jang. Al fi­lo del des­can­so, Car­les Pé­rez anotó el ter­ce­ro de su cuen­ta par­ti­cu­lar, al cru­zar le­jos del al­can­ce de Ler­ma tras un pa­se de Abel Ruiz.

Tras el des­can­so, se con­su­mó la ma­trí­cu­la con los tan­tos de Gui­llem Jai­me, Da­ni Gar­cía, Ala­sa­ma de pe­nal­ti y el golazo de Jang

FO­TO: PERE PUNTÍ

Go­lea­dor El azul­gra­na Car­les Pé­rez mar­có un ‘hat-trick’

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.