33 cum­plea­ños en El Pa­piol

Mundo Deportivo (At. Madrid) - - BARÇA -

La Pen­ya Blau­gra­na El Pa­piol ce­le­bró el pa­sa­do 5 de no­viem­bre la fies­ta de su 33 aniver­sa­rio con una jor­na­da de in­ten­so bar­ce­lo­nis­mo en la que no fal­tó una vi­si­ta pri­va­da al Cas­tell del Pa­piol, una re­cep­ción en el lo­cal de la Pen­ya y un ‘di­nar de ger­ma­nor’ con­me­mo­ra­ti­vo en el Res­tau­rant Can co­lo­mé, con pre­sen­cia en­te otros del ex ju­ga­dor del pri­mer equi­po y ac­tual miem­bro del de­par­ta­men­to de ‘Scou­ting’ del club Pa­co Clos.

El pre­si­den­te de la Pen­ya, An­to­ni Lo­renz, ejer­ció de an­fi­trión de re­pre­sen­tan­tes de las ‘pen­yes’ de Sant An­dreu de la Bar­ca, Coll­ba­tó, Al­me­da de Cor­ne­llà, Cer­ve­lló, Va­lli­ra­na, La Pul­ga de Cas­tell­de­fels, Sant Fe­liu de Llo­bre­gat –to­das ellas del Baix Llo­bre­gat–, So­le­ra de Ca­le­lla, Pi­ne­da de Mar, Avià, Guar­dio­la de Ber­gue­dà, Sant Vi­ce­nç de Cas­te­llet, Na­var­cles y Ban­ye­res del Pe­ne­dès.

El ‘re­gi­dor’ Jor­di Me­di­na, ex can­di­da­to a la pre­si­den­cia del Bar- ça, re­pre­sen­tó al Ajun­ta­ment y es- tu­vie­ron pre­sen­tes el pre­si­den­te de la Fe­de­ra­ció de Pen­yes del Baix Llo­bre­gat, Vi­ce­nç No­ta­ri; del Ma- res­me, Ma­nel Flo­res; y del Ba­ges, Ber­gue­dà i Cer­dan­ya, Ra­mon Bur­niol. Tam­bién acu­dió al ac­to Joan Ca­sals, l’Avi Ba­rça

FOTOS: PB EL PA­PIOL

El ex ju­ga­dor Pa­co Clos, así co­mo nu­me­ro­sos re­pre­sen­tan­tes de ‘pen­yes’ del Baix Llo­bre­gat y de otras zo­nas, acom­pa­ña­ron a la Pen­ya del Pa­piol, pre­si­di­da por An­to­ni Lo­renz (en el cen­tro de la ima­gen del pas­tel de aniver­sa­rio)

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.