Le­tal ofen­si­va de López

Mundo Deportivo (At. Madrid) - - SERVICIOS - Joan Se­gu­ra

Del ma­gis­tral ‘Ciu­tat de Bar­ce­lo­na 2016’, des­ta­ca el triun­fo del GM. ca­ta­lán Jo­sé Ma­nuel López so­bre Ar­ka­di Nai­ditsch de la éli­te mun­dial. Veá­mos­lo. Blan­cas: J.M. López (Esp) – Ne­gras: A. Nai­ditsch (Aze). 1.e4-e5; 2.Cf3-Cc6; 3.Ab5-a6; 4.Aa4-Cf6; 5.O-O-Ae7; 6.d3-d6; 7.c3-O-O (lí­nea em­plea­da en el Mun­dial de Nue­va York 2016) 8.Te1-Cd7; 9.Ae3-Cb6; 10.Ab3-Rh8 (la idea es avan­zar …f4) 11.a4 (es me­jor el desa­rro­llo 11.Cbd2-f5; 12.Axb6-cxb6; 13.Ad5 con ini­cia­ti­va) 11…f5; 12.a5-f4; 13.Ac1!-Cd7; 14.d4-Af6 (una bue­na al­ter­na­ti­va es 14…De8; 15.Cbd2-Dg6) 15.Ae6 (pa­ra que un pos­te­rior d5 no en­cie­rre es­te al­fil) 15…De8; 16.Ah3-g5 (ata­que va­lien­te) 17.d5-Cd8; 18.Af5-Cf7; 19.g4?! (co­mo mí­ni­mo du­do­so, pues las ne­gras po­drán reac­cio­nar en es­te flan­co) 19…h5!; 20.h3-Ch6; 21.Cfd2-hxg4!; 22.hxg4-Rg7; 23.c4-Th8; 24.Cc3-Cc5; 25.f3? (el en­ro­que blan­co se de­bi­li­ta pe­li­gro­sa­men­te) 25…Cxf5! (co­mien­za la ofen­si­va ne­gra) 26.exf5-Axf5!, 27.Rg2 (si 27.gxf5-Dh5 ga­na) 27…Dg6!; 28.gxf5Dxf5; 29.Tg1-Cd3; 30.Rf1-Th2; 31.Tg4-Cf2: 32.De2-Cxg4; 33.fxg4-Dh7! (de­ci­si­vo) 34.Df3-Th3; 35.De4-Dh4; 36.Df5-Te3; 37.Cce4-Te1+: 38.Rg2-Dh1+; 39.RIN­DEN.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.