Dis­ba­rats i fons d’ar­ma­ri

Mundo Deportivo (Barcelona) - - BARÇA - Er­nest BENACH @ebe­nach

La UEFA ha de­ci­dit que Messi, des­prés de mar­car dos gols i fer un par­ti­dàs da­vant la Ju­ve, no me­rei­xia l’ho­nor de for­mar part de la se­lec­ció de mi­llors ju­ga­dors de la set­ma­na. Dis­ba­rat i gros. Tor­nem amb el ca­len­da­ri. Fa dos dies que ve­nim d’una atu­ra­da de se­lec­cions, amb viat­ges in­ter­con­ti­nen­tals, con­cen­tra­cions llar­gues i par­tits exi­gents. Doncs res, d’aquí a una set­ma­na sant tor­nem-hi. Atu­ra­da fo­rço­sa i de nou tren­quem el rit­me. I nin­gú posa or­dre en tot aquest ba­ti­bull.

I si amb ai­xò no n’hi ha­gués prou, tot allò que en­vol­ta can Ba­rça es­tà ben en­ra­rit. Que si mo­cions de cen­su­ra, que si re­no­va­cions sig­na­des pe­rò sen­se fo­to o amb fo­tos no con­cer­ta­des, que si dis­tàn­cia en­tre di­rec­ti­va i ju­ga­dors, que si can­vis a la cú­pu­la, que si hem fit­xat toies (que per cert ens sal­ven tres punts amb un go­làs)... Uf! Quin can­sa­ment. El fut­bol que hau­ria de ser un en­tre­te­ni­ment, un es­pai d’es­bar­jo, allò que ens aju­da a obli­dar els mals de cap de la quo­ti­dia­ni­tat, es­tà gai­re­bé tan con­ta­mi­nat com la po­lí­ti­ca, que ja és dir.

Em po­dran dir que pot­ser ho veig tot mas­sa ne­gre. Pot­ser sí. Pe­rò tinc la sen­sa­ció que es­ta­ria bé aga­far-nos-ho tot ple­gat amb un punt més de tran­quil•li­tat i fi­lo­so­fia. I amb ai­xò no vull dir que mi­rem cap a una al­tra ban­da si una co­sa no ens agra­da. És clar que no, no­més fal­ta­ria.

Ahir a Ge­ta­fe vam veu­re la part més llet­ja de Pri­me­ra Di­vi­sió. Un camp en con­di­cions pès­si­mes, un joc lleig i un par­tit molt com­pli­cat. Els ri­vals me­nors en aquests par­tits crei­xen i dei­xen de ser me­nors. Es con­ver­tei­xen en ge­gants, bà­si­ca­ment per la in­co­mo­di­tat que pro­vo­quen. No ju­guen mi­llor, en cap cas, pe­rò tam­poc dei­xen ju­gar, t’anul•len ta­lent i crea­ti­vi­tat. I ai­xò els igua­la. Aques­ta tam­bé és una reali­tat so­vin­te­ja­da als camps de fut­bol es­pan­yols. Pe­rò per sort ahir el fons d’ar­ma­ri va lluir... I va lluir jus­ta­ment en un dels camps on es guan­yen lli­gues

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.