Les ac­ti­vi­tats di­ri­gi­des es po­sen de mo­da

Mundo Deportivo (Barcelona) - - POLIDEPORTIVO -

Ca­da cop més les ac­ti­vi­tats di­ri­gi­des es­tan aga­fant pro­ta­go­nis­me al Ser­vei d’Es­ports de la Uni­ver­si­tat de Barcelona. La pos­si­bi­li­tat d’adap­tar les ac­ti­vi­tats di­ri­gi­des se­gons els in­ter­es­sos, o bé di­ri­gir-se a di­fe­rents grups d’edat per­me­ten treu­re el mà­xim pro­fit a la pràc­ti­ca es­por­ti­va.

Per ai­xò, la grae­lla d’ac­ti­vi­tats di­ri­gi­des s’adap­ta a les da­rre­res no­ve­tats i ti­pus de pú­blic.

Pro­gra­mes Les Mills, font de di­ver­sió

L’es­tre­lla de qual­se­vol grae­lla es­por­ti­va és els pro­gra­mes de Les Mills, que tre­ba­llen per­què les per­so­nes acon­se­guei­xin els be­ne­fi­cis dels en­tre­na­ments gai­re­bé sen­se ado­nar-se de­gut a l’ela­bo­ra­da pla­ni­fi­ca­ció dels seus pro­duc­tes, i de la ma­ne­ra més di­ver­ti­da. És molt po­pu­lar per a la gent jo­ve, de­gut a la uti­lit­za­ció de la mú­si­ca i la al­ta va­rie­tat d’exer­ci­cis, com a Body Pump o Body Com­bat.

De fet, una de les no­ve­tats d’aques­ta no­va tem­po­ra­da són els en­tre­na­ments d’al­ta in­ten­si­tat de 30 mi­nuts, i que s’es­tan des­co­brint com a molt be­ne­fi­cio­ses: GRIT STRENGHT en què es tre­ba­lla prin­ci­pal­ment la fo­rça, i el GRIT CARDIO, en què es tre­ba­lla el cor.

Gent gran i Run­ning

Al­tres plats forts de la grae­lla es­por­ti­va de la ins­tal·la­ció són els cur­sos adreçats a gent +55, en els quals es tre­ba­lla l’ac­ti­vi­tat fí­si­ca re­gu­lar i la sa­lut amb tèc­nics ti­tu­lats, i el Run­ning, en què dos cops per set­ma­na, amb un tèc­nic es­pe­cia­lis­ta es fan en­tre­na­ments i tam­bé có­rrer en com­pan­yia, uns dels èxits ac­tuals del Run­ning

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.