Ges­tos

Mundo Deportivo (Barcelona) - - BARÇA - Er­nest Be­nach @ebe­nach

Vi­vim en un món en què els ges­tos de les per­so­nes que li­de­ren de­ter­mi­nats àm­bits són ca­da cop més ana­lit­zats, va­lo­rats, jus­ti­fi­cats, cri­ti­cats,... Qual­se­vol pe­tit de­tall és am­pli­fi­cat fins a ex­trems in­sos­pi­tats, i en aquest sen­tit les xar­xes so­cials són im­pla­ca­bles. Es dic­ten sen­tèn­cies, es bus­quen cul­pa­bles, es de­ma­nen caps, o, per con­tra, es pro­cla­men no­ves deï­tats, emer­gei­xen nous li­de­rat­ges i es re­co­nei­xen mè­rits que nin­gú co­nei­xia.

El món de l'es­port, i el del fut­bol es­pe­cial­ment, no són aliens a aquest fe­no­men, i es re­cla­ma als es­por­tis­tes ges­tos o tam­bé ab­sèn­cia dels ma­tei­xos. La di­fe­rèn­cia rau en sa­ber qui els de­ma­na, si la mar­ca que et pa­tro­ci­na, el club que et pa­ga, o els teus se­gui­dors fi­dels que de ve­ga­des no aca­ben d'en­ten­dre què es­tà pas­sant.

Fa pocs dies un dels mi­llors ten­nis­tes de tots els temps, Rafa Na­dal, do­na­va una lliçó aju­dant els veïns de Sant Llo­re­nç de ma­ne­ra al­truis­ta i amb cap afany de pro­ta­go­nis­me. I tam­bé fa uns dies que Ro­ger Fe­de­rer ,un al­tre dels mi­llors ten­nis­tes de la his­tò­ria do­na­va una al­tra lliçó re­nun­ciant a par­ti­ci­par al tor­neig Rei Sal­man a l'Arà­bia Sau­dí. I po­dríem re­cor­dar aquí tam­bé les pa­ra­ules sen­ti­des de Ge­rard Pi­qué des­prés del par­tit con­tra el Las Pal­mas l'1 d'oc­tu­bre del 2017, o les imat­ges en què des­co­bríem Jordi Vi­lla­cam­pa fent de vo­lun­ta­ri al vai­xell d'Open Arms res­ca­tant per­so­nes que fu­gien de la mi­sè­ria i de la mort al mig de la Me­di­te­rrà­nia. Ah, i tam­bé po­dríem par­lar de com la pre­sèn­cia d'una pan­car­ta et fa ado­nar de la du­ra reali­tat i d'allò que ens deien de jo­ves, qui pa­ga, ma­na!

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.