Con­fe­ren­cia de Sor Lucía en San­ta Ma­ria del Ca­mí

Pre­sen­tó el pro­gra­ma so­li­da­rio ‘In­vul­ne­ra­bles’

Mundo Deportivo - - BARÇA -

Sor Lucía Ca­ram, pa­tro­na de la Fun­da­ció Ba­rça, ofre­ció an­te­ayer en el Au­di­to­rium de San­ta Ma­ria del Ca­mí (Ma­llor­ca) una con­fe­ren­cia so­bre el pro­yec­to ‘In­vul­ne­ra­bles, or­ga­ni­za­da por la Pen­ya Bar­ce­lon­si­ta de la lo­ca­li­dad en co­la­bo­ra­ción con la Fe­de­ra­ció de Pen­yes Bar­ce­lo­nis­tes de les Illes Ba­lears y el Ajun­ta­ment de San­ta Ma­ria del Ca­mí.

Al­go más de un cen­te­nar de per­so­nas asis­tie­ron a la pre­sen­ta­ción del pro­gra­ma ‘In­vul­ne­ra­bles’, un pro­gra­ma im­pul­sa­do por la Fun­da­ció Ba­rça y la Obra So­cial ‘La Cai­xa’, plan­tea­do pa­ra ayu­dar a las fa­mi­lias más des­fa­vo­re­ci­das de las dis­tin­tas zo­nas en las que se apli­ca.

Sor Lucía Ca­ram re­ci­bió una ca­mi­se­ta de la Pen­ya Ba­re­clo­nis­ta y el al­cal­de de la lo­ca­li­dad, Co­lau Can­ye­lles, le hi­zo en­tre­ga del li­bro edi­ta­do por el con­sis­to­rio ‘Les Pos­ses­sions de San­ta Ma­ria’. Asis­tió tam­bién Òs­car Es­co­da, pre­si­den­te de la Fe­de­ra­ció de Pen­yes de les Illes Ba­lears

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.