No­va app per als ajun­ta­ments per a pro­mo­ure la par­ti­ci­pa­ció ciu­ta­da­na

Es pot con­sul­tar la llis­ta de tots els mu­ni­ci­pis dis­po­ni­bles en l’app en: por­ta­les­mu­ni­ci­pa­les.di­val.es/ad­he­ri­dos

Nou Horta (Nord) - - Portada -

La vi­ce­pre­si­den­ta de la Dipu­tació de Va­lèn­cia, Ma­ria Jo­sep Ami­gó, i el dipu­tat de Mo­der­nit­za­ció, Ivan Mar­tí, han pre­sen­tat la no­va apli­ca­ció mò­bil Ajun­ta­ments de Va­lèn­cia, que per­met als ciu­ta­dans tin­dre to­ta la in­for­ma­ció dels seus mu­ni­ci­pis als seus te­lè­fons mò­bils. Com ha ex­pli­cat el dipu­tat de Mo­der­nit­za­ció, "hem in­tro­duït novetats que per­me­tran als ciu­ta­dans re­la­cio­nar-se amb l’ajun­ta­ment a tra­vés d’un mò­dul de par­ti­ci­pa­ció ciu­ta­da­na, on po­den pre­sen­tar les seues quei­xes o re­cla­ma­cions, de­ma­nar ci­ta prè­via per a tin­dre una reunió amb l’al­cal­de o un re­gi­dor...". A més, ha des­ta­cat que una al­tra no­ve­tat in­tro­duï­da, "que es­ta­va molt de­ma­na­da pels ajun­ta­ments", és fer bàn­dols di­gi­tals: "que una in­for­ma­ció que si­ga d’in­te­rés pu­ga arri­bar a tra­vés de l’apli­ca­ció a qual­se­vol per­so­na subs­cri­ta" —ha de­ta­llat Mar­tí. A pa­rer del dipu­tat de Mo­der­nit­za­ció, "la no­va app pos­si­bi­li­ta una co­mu­ni­ca­ció im­pres­cin­di­ble amb els ciu­ta­dans i és cohe­rent amb el nos­tre ob­jec­tiu de po­sar to­ta la tec­no­lo­gia al ser­vei de les per­so­nes, que és per al que es­tem tre­ba­llant en la Dipu­tació". Per la seua part, la vi­ce­pre­si­den­ta Ma­ria Jo­sep Ami­gó ha des­ta­cat que es trac­ta d’una "fe­rra­men­ta molt útil per a tots els mu­ni­ci­pis, tant grans com me­nuts", i ha au­gu­rat que, si ac­tual­ment arri­ba ja a 172 mu­ni­ci­pis, "se­ran molts més els que s’hi su­men". En aquest sen­tit, ha in­sis­tit en què el be­nes­tar de les per­so­nes "pas­sa per fer més fà­cil l’ac­cés a la in­for­ma­ció i als ser­veis, ja que en l’app fi­gu­ren to­tes les fe­rra­men­tes que els aju­da­ran a es­tar més prop de l’ad­mi­nis­tra­ció". Ajun­ta­ments de Va­lèn­cia és una apli­ca­ció desen­vo­lu­pa­da per la Dipu­tació de Va­lèn­cia per a acos­tar la ges­tió mu­ni­ci­pal als ciu­ta­dans i fa­ci­li­tar-los la par­ti­ci­pa­ció en el dia a dia del seu mu­ni­ci­pi a tra­vés de les no­ves tec­no­lo­gies. L’app es­tà dis­po­ni­ble per als mu­ni­ci­pis ad­he­rits al pro­jec­te de Por­tals Web Mu­ni­ci­pals de la Pro­vín­cia de Va­lèn­cia, que en l’ac­tua­li­tat te­nen 172 dels 266 que hi ha a la pro­vín­cia. L’app Ajun­ta­ments de Va­lèn­cia ofe­reix no­tí­cies d’in­te­rés, agen­da d’oci i temps lliu­re, pro­gra­ma­ció cul­tu­ral, nor­ma­ti­va, in­for­ma­ció de trans­pa­rèn­cia, anun­cis ofi­cials, ca­len­da­ri d’es­de­ve­ni­ments i, en­tre al­tres novetats, la lo­ca­lit­za­ció de la far­mà­cia de guàr­dia de ca­da dia més pro­pe­ra. Al­tres de les novetats que in­clou són la bús­tia ciu­ta­da­na, un nou mit­jà de co­mu­ni­ca­ció i par­ti­ci­pa­ció del ciu­ta­dà en la ges­tió mu­ni­ci­pal i un ca­nal bi­di­rec­cio­nal per a avi­sar, con­sul­tar, sug­ge­rir o fer arri­bar les nos­tres quei­xes a l’ajun­ta­ment. Tam­bé es­tà en­tre les novetats el nou ser­vei d’en­ques­tes ciu­ta­da­nes, que per­me­ten a l’ajun­ta­ment abor­dar no­ves vies de par­ti­ci­pa­ció ciu­ta­da­na i go­vern obert. Po­den ser de di­ver­sos ti­pus i es po­drà par­ti­ci­par de for­ma anò­ni­ma o re­gis- trant-se mit­ja­nçant di­fe­rents sis­te­mes. Des­ta­ca tam­bé de la no­va app el nou bàn­dol di­gi­tal, amb el qual els veïns re­bran els avi­sos (mis­sat­ges au­to­mà­tics) amb in­for­ma­ció d’in­te­rés im­me­dia­ta­ment en el seu mò­bil in­de­pen­dent­ment de si te­nen l’app ober­ta o no. És la pro­pos­ta de fu­tur d’un sis­te­ma de co­mu­ni­ca­ció amb el ciu­ta­dà, que evo­lu­cio­na des del pre­go­ner fins al mò­bil amb aques­ta apli­ca­ció. I en úl­tim lloc, tam­bé so­breïx el ser­vei de ci­ta prè­via, amb el qual el ciu­ta­dà, di­rec­ta­ment des de l’app, po­drà de­ma­nar una ci­ta amb l’al­cal­de. To­tes les op­cions que ofe­reix l’apli­ca­ció dis­po­sen d’un pa­nell de con­trol per­què els tèc­nics i en­ca­rre­gats dels ajun­ta­ments pu­guen ges­tio­nar fà­cil­ment l’apli­ca­ció. L’app dis­po­sa d’una llis­ta de mu­ni­ci­pis en la qual el ciu­ta­dà po­drà se­lec­cio­nar els seus mu­ni­ci­pis fa­vo­rits per a po­der ac­ce­dir di­rec­ta­ment a ells ca­da ve­ga­da que òbri­ga l’apli­ca­ció. Es pot con­sul­tar la llis­ta de tots els mu­ni­ci­pis dis­po­ni­bles en l’app en: por­ta­les­mu­ni­ci­pa­les.di­val.es/ad­he­ri­dos. S’ha apos­tat per una apli­ca­ció que pu­ga arri­bar a tots els mu­ni­ci­pis, en què es pu­ga con­sul­tar la in­for­ma­ció i es­de­ve­ni­ments d’ac­tua­li­tat i que in­ter­ac­tue amb les xar­xes so­cials. És una bo­na no­tí­cia, tant per als usua­ris que vo­len es­tar al co­rrent de tot el que pas­sa al seu mu­ni­ci­pi i co la­bo­rar mit­ja­nçant els ser­veis de par­ti­ci­pa­ció ciu­ta­da­na, com per als ajun­ta­ments i els seus re­pre­sen­tants que vo­len po­ten­ciar la co­mu­ni­ca­ció amb el ciu­ta­dà d’una ma­ne­ra eco­nò­mi­ca i apro­fi­tant les úl­ti­mes tec­no­lo­gies. La Dipu­tació­de Va­lèn­cia, amb aques­ta apos­ta tec­no­lò­gi­ca, vol que l’apli­ca­ció Ajun­ta­ments de Va­lèn­cia es con­ver­tis­ca en una fe­rra­men­ta clau per a la co­mu­ni­ca­ció en­tre els ajun­ta­ments de la pro­vín­cia i els seus ciu­ta­dans. L’ob­jec­tiu és acon­se­guir el mà­xim ús en­tre la po­bla­ció i per a açò es fa­ran una sè­rie de pre­sen­ta­cions co­mar­cals al llarg dels me­sos de maig i juny del 2016, i tam­bé una cam­pan­ya de pu­bli­ci­tat en di­fe­rents mit­jans fí­sics i en lí­nia.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.