L'ajun­ta­ment or­de­na la ne­te­ja dels te­rrenys de la Llo­ma dels Fra­res

Nou Horta - - Portada -

L'Ajun­ta­ment de Go­de­lla –en com­pli­ment de l'ar­ti­cle 4 de l'Or­de­na­nça Mu­ni­ci­pal so­bre Re­si­dus Sò­lids Ur­bans–, ha sol·li­ci­tat, en els úl­tims me­sos, la ne­te­ja i re­ti­ra­da de mas­sa ve­ge­tal se­ca a tots els pro­pie­ta­ris de par­cel·les de la Llo­ma dels Fra­res, un te­rri­to­ri de bosc ubi­cat da­rre­re del Se­mi­na­ri de Sant Jo­sep (EPLA).

En aquest sen­tit, la tèc­ni­ca de la Re­gi­do­ria de Me­di Am­bient cons­ta­ta que al­gu­nes per­so­nes "ja han fet cas de l'ad­ver­tèn­cia del con­sis­to­ri, as­su­mint –com diu la llei– tots els cos­tos dels tre­balls". Per al­tra ban­da, la Re­gi­do­ra del De­par­ta­ment, Ire­ne Fe­rré, re­cor­da que "en una tem­po­ra­da tan se­ca és vi­tal que aques­ta zo­na es­ti­ga ne­ta per tal d'evi­tar el mà­xim pos­si­ble el risc d'in­cen­di". A més, afe­geix que des de la cor­po­ra­ció "es fa tot el pos­si­ble per­què els pro­pie­ta­ris com­plis­quen amb l'or­dre, ja que són aquests els qui te­nen l'obli­ga­ció de man­te­nir en con­di­cions uns te­rrenys que són to­tal­ment pri­vats".

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.