Pa­ter­na crea­rà una lí­nia d'au­to­bús a la No­va Fe i un Eco­parc

Nou Horta - - Portada -

El mu­ni­ci­pi de Pa­ter­na té els dies ex­pli­cats per a te­nir un Eco­parc i un Au­to­bús al nou Hos­pi­tal Uni­ver­si­ta­ri La Fe. Ai­xí ho va acor­dar ahir l'Ajun­ta­ment de Pa­ter­na en la ses­sió ple­nà­ria des­prés d'apro­var per una­ni­mi­tat tant el con­ve­ni en­tre el con­sis­to­ri i la EMTRE que re­gu­la­rà la cons­truc­ció i ex­plo­ta­ció del Eco­parc com la ces­sió gra­tuï­ta de l'ús d'una par­cel·la mu­ni­ci­pal de 5.000 m2 a l'en­ti­tat per­què cons­truïs­ca en ella aques­ta es­pe­ra­da ins­tal·la­ció.

Ai­xí ma­teix, amb l'abs­ten­ció de Ciu­ta­dans i el vot fa­vo­ra­ble de la res­ta de grups po­lí­tics, l'Ajun­ta­ment en ple tam­bé ha do­nat llum ver­da a la crea­ció d'un au­to­bús que con­nec­ta­rà Pa­ter­na amb la no­va Fe i el Cen­tre d'Es­pe­cia­li­tats de Bur­jas­sot mit­ja­nçant el con­cert amb l'em­pre­sa de trans­port Ede­ta­nia Bus per a per­llon­gar la Lí­nia 140. "Es trac­ta de cen­tres mè­dics als quals els veïns de Pa­ter­na han d'acu­dir de for­ma fre­qüent per mo­tius de sa­lut i que es tro­ben fo­ra del mu­ni­ci­pi", ha ar­gu­men­tat l'Al­cal­de Juan An­to­nio Sa­gre­do, qui ha des­ta­cat a més la uti­li­tat d'aques­ta no­va lí­nia que, a un preu as­se­qui­ble, mi­llo­ra­rà con­si­de­ra­ble­ment la mo­bi­li­tat dels pa­ter­ners i pa­ter­ne­res i els es­tal­via­rà temps en els seus des­plaça­ments. Per la seua ban­da, la re­gi­do­ra d'In­fraes­truc­tu­res, Nú­ria Cam­pos ha qua­li­fi­cat de "els acords acon­se­guits són un gran pas per a pa­ter­na i són fruit de les ne­go­cia­cions i bo­nes re­la­cions d'aquest equip de go­vern amb la EMTRE" i ha ex­pli­cat que els te­rrenys ce­dits a la EMTRE es tro­ben ur­ba­nit­zats i dis­po­sen dels ser­veis d'ai­gua po­ta­ble, elec­tri­ci­tat, te­le­fo­nia i sa­ne­ja­ment (plu­vials i re­si­duals) ne­ces­sa­ris per al fun­cio­na­ment d'aquest Eco­parc de ges­tió me­tro­po­li­ta­na i que, si tot va bé, po­dria es­tar fi­na­lit­zat abans que aca­be l'any, tal com va ava­nçar en el ple an­te­rior. Du­rant la ses­sió ple­nà­ria, tam­bé s'ha apro­vat la con­ces­sió de sub­ven­cions per una­ni­mi­tat a la Fe­de­ra­ció In­ter­pen­yes i a la Fe­de­ra­ció In­ter­com­par­sas, i amb l'abs­ten­ció de Com­pro­mís i EU, a la Real Con­fra­ria del san­tís­sim Crist de la Fe i Sant Vi­cent Fe­rrer. Tam­bé s'ha ra­ti­fi­cat un acord ple­na­ri per­què l'equip de go­vern pu­ga ini­ciar els trà­mits per­què la Cor­dà de Pa­ter­na pu­ga op­tar a la de­cla­ra­ció de Fes­ta d'In­te­rés Tu­rís­tic Na­cio­nal.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.