Al­màs­se­ra ex­po­sa en l'Ofi­ci­na de Pro­mo­ció Tu­rís­ti­ca de la Dipu­tació

Nou Horta - - Alboraia I Almàssera Almàssera -

Al­màs­se­ra ha pro­mo­cio­nat aquests dies la seua ofer­ta tu­rís­ti­ca en l'Ofi­ci­na de Pro­mo­ció Pro­vin­cial del Pa­tro­nat de Tu­ris­me de la Dipu­tació de Va­lèn­cia, si­tua­da en el baix del Tea­tre Prin­ci­pal en la ca­lle Poe­ta Que­rol. La dipu­tada de Tu­ris­me, Pi­lar Mon­cho va acu­dir a l'Ofi­ci­na de Pro­mo­ció on es va re­unir amb l'Al­cal­de d'Al­màs­se­ra, Ra­món Pu­cha­des i el Re­gi­dor de Tu­ris­me de l'Ajun­ta­ment d'Al­màs­se­ra, Ai­tor Ra­món que li van mos­trar els re­cur­sos tu­rís­tics amb els quals ex­pli­ca el mu­ni­ci­pi. Al­màs­se­ra ha ex­po­sat di­ver­sos uten­si­lis ex­trets del Mu­seu de L'Hor­ta de­di­cats tots al trac­ta­ment de la xu­fa i ela­bo­ra­ció de l'or­xa­ta com són la amo­la­do­ra, as­se­ca­do­ra, se­dàs i hor­cha­te­ra. Tam­bé ha mos­trat als vi­si­tants fu­llets i guies tu­rís­ti­ques del mu­ni­ci­pi ai­xí com els lli­bres que s'han pu­bli­cat so­bre la his­tò­ria de la lo­ca­li­tat. Les pa­rets de l'ofi­ci­na, ador­na­des amb al­guns dels pa­nells per­tan­yents a l'ex­po­si­ció “Al­màs­se­ra An­ti­ga” que es va inau­gu­rar en les pas­sa­des Fes­tes 2015 i que arre­ple­guen la his­tò­ria del mu­ni­ci­pi amb fo­to­gra­fies an­ti­gues de les seues tra­di­cions, fes­tes, mo­nu­ments més im­por­tants, el “Mi­ra­cle dels Pei­xets"... Els vi­si­tants i tu­ris­tes que s'han acos­tat al mos­tra­dor d'Al­màs­se­ra tam­bé han po­gut de­gus­tar un got d'or­xa­ta pro­ce­dent de la hor­cha­te­ría lo­cal "Su­bies".

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.