Se re­ba­ja la ta­sa de ba­su­ras un 13%

Nou Horta - - Portada -

La Pla­ta­for­ma BiM Po­ble Re­fu­gi mit­ja­nçant les do­na­cions de la gent del po­ble i els vol­tants ha acon­se­guit re­cap­tar més de 1800€ i 10 pa­lets amb pro­duc­tes bà­sics per als camps de re­fu­giats de Grè­cia que se­rà re­par­tit per l’ONG SOS Re­fu­gia­dos.

La ma­jo­ria del ma­te­rial re­co­llit són pro­duc­tes per a xi­quets, hi­gie­ne per­so­nal, ro­ba in­te­rior i d’abric, men­jar en­llau­nat, jo­gui­nes i ca­di­res de ro­des, cros­ses i al­tres pro­duc­tes per per­so­nes amb mo­bi­li­tat re­duï­da.

La re­ple­ga tin­gué lloc du­rant la set­ma­na del 7 al 13 de no­vem­bre. “Es­tem molt sa­tis­fe­tes amb la res­pos­ta de la gent i les as­so­cia­cions per­què hem de tin­dre en com­pte que som un po­ble de poc més de 3500 ha­bi­tants” ex­pli­ca Carmen Mon­te­si­nos, mem­bre de la pla­ta­for­ma "i tam­bé molt agraï­des a les em­pre­ses i a l'ajun­ta­ment que han col·la­bo­rat al­truï­ta­ment i als mit­jans de co­mu­ni­ca­ció que han fet res­sò de la cam­pan­ya."

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.