L'ONG Ti­ra Avant realit­za una cam­pan­ya so­li­dà­ria de re­co­lli­da de jo­guets

Nou Horta (Nord) - - Alboraia -

Du­rant aques­tes da­tes tan as­sen­ya­la­des Ti­ra Avant po­sa en mar­xa aques­ta ini­cia­ti­va per a re­tor­nar la il·lu­sió als més xi­co­tets de la seua or­ga­nit­za­ció, ce­le­brant el prò­xim 31 de desem­bre la Fes­ta del Xi­quet, on re­par­ti­rà jo­guets en­tre els fills dels be­ne­fi­cia­ris de l'ONG.

I com Al­bo­raia és un po­ble molt so­li­da­ri, el CEIP Au­siàs March i l'em­pre­sa Le­roy Mer­lin col·la­bo­ra­ran du­rant la re­co­lli­da de jo­guets en les seues ins­tal·la­cions.

A més l'ONG realit­za­rà la re­co­lli­da els di­marts i els di­jous de 10 a 14 ho­res en el seu cen­tre, al ca­rrer Pin­tor Co­ret i Pe­ris, nú­me­ro 24.

Els jo­guets

Abans de do­nar els jo­guets, has de te­nir en com­pte al­guns con­sells:

• Po­den ser nous i usats.

• Do­nar sem­pre jo­guets en bon es­tat: no es trac­ta de do­nar jo­guets dan­yats o que no fun­cio­nen si­nó de do­nar aquells que ja no s'uti­lit­zen pe­rò es con­ser­ven en per­fec­te es­tat.

• Evi­tar do­nar jo­guets bèl·lics o de ti­pus vio­lent.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.