Tot pre­pa­rat per a re­bre el Na­dal

Ac­ti­vi­tats del 23 de desem­bre de 2016 fins al 05 de ge­ner de 2017

Nou Horta - - Alboraia - RE­DAC­CIÓN

Al­màs­se­ra ha pre­pa­rat una gran quan­ti­tat d'ac­ti­vi­tats per a les prò­xi­mes fes­tes de Na­dal, di­ri­gi­des a tots els pú­blics per a pas­sar uns dies en fa­mí­lia me­mo­ra­bles.

La in­for­ma­ció es pot con­sul­tar ja a la web mu­ni­ci­pal al­mas­se­ra.es.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.