L'ajun­ta­ment efec­tua l'úl­tim pa­ga­ment de la Xar­xa Lli­bres

Nou Horta - - Burjassot - RE­DAC­CIÓN

Fins a 100 eu­ros han re­but al­gu­nes fa­mí­lies en aquest se­gon i úl­tim pa­ga­ment de la cam­pan­ya Xar­xa Lli­bres im­pul­sa­da per la Con­se­lle­ria d'Edu­ca­ció. La re­gi­do­ra de l'Àrea, Te­re­sa Bue­so, ha vol­gut des­ta­car l'agi­li­tat amb la qual ha ac­tuat l'Ajun­ta­ment de Go­de­lla a l'ho­ra de tra­mi­tar els dos pa­ga­ments.

"En quant ens han do­nat el vist i plau de Con­se­lle­ria hem tar­dat molt poc temps en pa­gar. A ho­res d'ara, aques­ta aju­da ja es­tà to­tal­ment li­qui­da­da, els di­ners, que en al­guns ca­sos han arri­bat als 100 eu­ros en aquest se­gon ter­mi­ni, es­tan ja en mans de les fa­mí­lies". Bue­so tam­bé es fe­li­ci­ta pel fet que a par­tir d'ara, les es­co­les tin­dran un banc de lli­bres per tal de pres­tar-los als xi­quets que ho ne­ces­si­ten.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.