Bioa­gra­da­les i l'ajun­ta­ment tre­ba­llen en la ne­te­ja de plat­ges

Una ac­ti­vi­tat de re­co­lli­da de fem i un ta­ller d’art a par­tir dels re­si­dus de la Pa­ta­co­na

Nou Horta - - Alboraia -

L'en­ti­tat me­diam­bien­tal Bioa­gra­da­bles i l'Ajun­ta­ment d'Al­bo­raia van or­ga­nit­zar una ac­ti­vi­tat de re­co­lli­da de fem i un ta­ller d'art a par­tir dels re­si­dus arre­ple­gats en la plat­ja de la Pa­ta­co­na, du­rant els dies 1 i 2 de desem­bre, amb l'aju­da dels alum­nes del col·le­gi Camp del Tú­ria de Llí­ria i el grup d'Eras­mus Stu­dent Neet­work de la UV. Aques­ta ini­cia­ti­va s'em­mar­ca dins del pro­gra­ma mun­dial Our Ocean 2016, pa­tro­ci­nat per Ame­ri­can Spa­ce Va­len­cia i l'Am­bai­xa­da dels EUA, que va es­tar re­pre­sen­ta­da per l'agre­gat cul­tu­ral ad­junt Ryan Mat­hely. L'ob­jec­tiu d'aques­ta ac­ció és cons­cien­ciar i mo­ti­var als go­verns lo­cals i la ciu­ta­da­nia de la im­por­tàn­cia d'acon­se­guir un en­torn ha­bi­ta- ble i la cu­ra del me­di am­bient. L'ac­ti­vi­tat de re­co­lli­da de re­si­dus va ser tot un èxit i va ser­vir per a lliu­rar a la cos­ta de més de 1600 bu­ri­lles, 1160 bas­to­nets, 117 bos­ses de plàs­tic... To­ta aquest fem va ser re­ci­clat per a la seua pos­te­rior reuti­lit­za­ció en un ta­ller de tre­balls ma­nuals on Mi­guel Cha­va­rría, al­cal­de d'Al­bo­raia, acom­pan­yat de di­fe­rents mem­bres del equip de go­vern, va po­der co­néi­xer i agrair a vo­lun­ta­ris i es­tu­diants que ha­vien dut a ter­me la jor­na­da de ne­te­ja el seu tre­ball. A més, amb la realit­za­ció d'aques­ta ac­ti­vi­tat, Bioa­gra­da­bles ha con­tri­buït a com­plir dos dels Ob­jec­tius de De­sen­vo­lu­pa­ment Sos­te­ni­ble del pro­gra­ma Pro­jec­ta Va­lèn­cia di­ri­gits a l'ac­ció me­diam­bien­tal i a la vi­da so­ta l'ai­gua.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.