L'ajun­ta­ment pro­mo­cio­na els seus ar­tis­tes lo­cals

La XIII pro­mo­ció d'ar­tis­tes lo­cals ex­po­sa­rà a la Ca­sa de la Cul­tu­ra 'Jo­sé Pe­ris Ara­gó'

Nou Horta (Nord) - - Alboraia - RE­DAC­CIÓN

L'ajun­ta­ment d'Al­bo­raia a tra­vés del de­par­ta­ment de cul­tu­ra, obri una no­va con­vo­ca­tò­ria per a la pro­mo­ció tant de l'art com dels ar­tis­tes plàs­tics baix la cam­pan­ya 'Mos­tra El teu Art', per a la tem­po­ra­da 2016/, per­què els ar­tis­tes que ho desit­gen pu­guen realit­zar ex­po­si­cions dels seus tre­balls en les Sa­les de la Ca­sa de Cul­tu­ra La Ca­sa de la Cul­tu­ra “JO­SÉ PE­RIS ARA­GÓ” El pe­río­de d'ins­crip­ció aca­ba el 31 de ju­liol del 2017 i es for­ma­lit­za­rà te­le­mà­ti­ca­ment en l'apar­tat de Seu Elec­trò­ni­ca o bé per­so­nal­ment en les ofi­ci­nes de l'AMIC. Po­deu con­sul­tar les ba­ses com­ple­tes en www.al­bo­ra­ya.org.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.