Mas­sa­ma­grell, mu­ni­ci­pi car­dio­pro­te­git

Nou Horta (Nord) - - Portada -

L’Ajun­ta­ment de Mas­sa­ma­grell ha ad­qui­rit dos equips de des­fi­bril-la­dors que con­ver­tei­xen el nos­tre po­ble en un mu­ni­ci­pi car­dio­pro­te­git.

A tra­vés de la cam­pan­ya “Jo et sal­ve”, els veïns i veï­nes de la lo­ca­li­tat dis­po­sa­ran de des­fi­bril-la­dors en l’Ajun­ta­ment, ai­xí com en el cot­xe pa­tru­lla de la Po­li­cia Lo­cal, que fa­rà d’uni­tat mó­vil per a to­ta la ciu­ta­da­nia.

Amb aques­ta ac­tua­ció es reforça la se­gu­re­tat dels veïns i veï­nes, ja que en pa­ra­des car­dio­res­pi­ra­tò­ries, la ve­lo­ci­tat d’ac­tua­ció es vi­tal, sent els cinc pri­mers mi­nuts de­ci­sius. L’ad­qui­si­ció d’aquests des­fi­bril-la­dors in­clou tam­bé un curs de for­ma­ció per al per­so­nal amb ac­ceés al ma­teix. En fe­bre­ro, es do­na­rà a co­nèi­xer el seu fun­cio­na­ment a la ciu­ta­da­nia per­què en cas d’emer­gèn­cia pu­ga fer un ús co­rrec­te dels des­fi­bril-la­dors. L’any 2017, s’ad­qui­ri­ran dos nous equips, un per al Cen­tre Cul­tu­ral i al­tre per a la Zo­na Es­por­ti­va Mu­ni­ci­pal.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.