Go­de­lla La cam­pan­ya "Go­de­lla, no te la per­des" et por­ta to­ta la cul­tu­ra al teu te­lè­fon per What­sapp

Nou Horta (Nord) - - Portada -

Es trac­ta d'un ser­vei de llis­ta de con­tac­tes uni­di­rec­cio­nal al que es po­drà ins­criu­re qual­se­vol per­so­na in­ter­es­sa­da en­viant el mis­sat­ge "AL­TA Agen­da Cul­tu­ral" al nú­me­ro de te­lè­fon 662 331 210.

A con­ti­nua­ció re­brà un mis­sat­ge de con­fir­ma­ció i, a par­tir d'aqueix mo­ment, re­brà in­for­ma­ció pun­tual so­bre l'agen­da cul­tu­ral de Go­de­lla, sen­se pos­si­bi­li­tat d'in­ter­ac­ció ni rè­pli­ca.

De la ma­tei­xa ma­ne­ra, es po­drà sol·li­ci­tar la bai­xa del ser­vei en qual­se­vol mo­ment en­viant al ma­teix nú­me­ro de te­lè­fon el mis­sat­ge "BAI­XA Agen­da Cul­tu­ral". Les da­des fa­ci­li­ta­des se­ran in­clo­ses en un fit­xer ti­tu­la­ri­tat de l'Ajun­ta­ment de Go­de­lla, la fi­na­li­tat del qual és l'en­via­ment de no­ti­fi­ca­cions per part de l'en­ti­tat a tra­vés de mis­sat­ge de te­le­fo­nia mò­bil, What­sApp. Aques­tes da­des po­dran ser ob­jec­te de ces­sió o co­mu­ni­ca­ció als ope­ra­dors de te­le­fo­nia mò­bil o al­tres tèc­nics, amb la fi­na­li­tat de pres­tar l'as­sis­tèn­cia tèc­ni­ca ne­ces­sà­ria per a l'en­via­ment dels mis­sat­ges de te­le­fo­nia, ai­xí com po­dran ser ce­dits en els su­pò­sits con­tem­plats, se­gons Llei. De con­for­mi­tat, Llei Or­gà­ni­ca 15/1999, de Pro­tec­ció de Da­des de Ca­ràc­ter Per­so­nal, qual­se­vol per­so­na pot exer­ci­tar els drets d'ac­cés, rec­ti­fi­ca­ció, can­cel·la­ció i, si es­cau, opo­si­ció, pre­sen­tant una sol·li­ci­tud per es­crit, acom­pan­ya­da d'una fo­to­cò­pia del seu DNI, Pas­sa­port, NIE o un al­tre do­cu­ment d'iden­ti­fi­ca­ció equi­va­lent, di­ri­gi­da al Re­gis­tre d'En­tra­da de l'Ajun­ta­ment de Go­de­lla – C/Ma­jor, 45, 46110 Go­de­lla (Va­lèn­cia).

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.