La Po­li­cía Lo­cal lo­ca­li­za un an­ciano des­apa­re­ci­do

La ini­cia­ti­va es du­rà a ter­me per a ex­pli­car com re­cla­mar la clàu­su­la sòl i des­pe­ses de la hi­po­te­ca, una ac­tua­ció que pot realit­zar-se des del pas­sat dia 23

Nou Horta (Nord) - - Portada - RE­DAC­CIÓN

Els ha­bi­tants d'Al­bo­raia es­tan con­vo­cats per al prò­xim dia 2 de fe­brer a les 18.30 ho­res a una jornada in­for­ma­ti­va so­bre la clàu­su­la solc. La ini­cia­ti­va es du­rà a ter­me per a ex­pli­car com re­cla­mar la clàu­su­la sòl i des­pe­ses de la hi­po­te­ca, una ac­tua­ció que pot realit­zar-se des del pas­sat dia 23. L'es­de­ve­ni­ment, la du­ra­da del qual s'es­ti­ma en 60 mi­nuts apro­xi­ma­da­ment, tin­drà lloc en el Cen­tre De Per­so­nes Ma­jors, si­tuat al Ca­rrer Por­ta­let, nú­me­ro 8, pri­mer pis, a Al­bo­raia. L'ac­cés és to­tal­ment gra­tuït i ro­man­drà obert fins que l'afo­ra­ment que­de com­plet. Els as­sis­tents po­dran in­for­mar­se so­bre com re­cla­mar els im­ports co­brats in­de­gu­da­ment per l'apli­ca­ció de la clàu­su­la sòl en els prés­tecs hi­po­te­ca­ris, ai­xí com les des­pe­ses ge­ne­ra­des de la for­ma­lit­za­ció de l'es­crip­tu­ra da­vant no­ta­ri, re­gis­tre de la pro­pie­tat, no­ta­ria, etc. Ho fa­ran de la mà de Lau­ra Ri­be­ra Fran­cés, tèc­nic res­pon­sa­ble de SMIC-Al­bo­raia. A més, tots aquells que as­sis­tis­quen a la jornada in­for­ma­ti­va re­bran un ob­se­qui. L'Ajun­ta­ment d'Al­bo­raia i el Ser­vei Mu­ni­ci­pal d'In­for­ma­ció al Con­su­mi­dor (SMIC) or­ga­nit­zen la ini­cia­ti­va en col·la­bo­ra­ció amb la Unió de Con­su­mi­dors de Va­lèn­cia.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.