Mu­se­ros Po­li­cia Lo­cal i se­gu­re­tat pri­va­da vi­gi­la­ran el ter­me

Nou Horta (Nord) - - Portada - RE­DAC­CIÓN

El ter­me mu­ni­ci­pal de Mu­se­ros és el ter­cer en ex­ten­sió de l’Hor­ta Nord, 1.245 ha o si es pre­fe­reix 14.940,6 fa­ne­ca­des va­len­cia­nes, amb els seus co­rres­po­nents 200 km de ca­mins ru­rals. Ac­tual­ment, pre­do­mi­na el cul­tiu del ta­ron­ger i ca­da cam­pan­ya, su­mat a la pro­ble­mà­ti­ca agrí­co­la (en­ve­lli­ment de la po­bla­ció llau­ra­do­ra, preus bai­xos etc.) s’afe­gei­xen els te­muts ro­ba­to­ris de frui­ta que ener­ven els in­de­fen­sos pro­duc­tors. Es trac­ta de de­lic­tes que van des d’uns cen­te­nars de kg de ta­ron­ja fins a camps com­plets amb un ele­vat ni­vell d’im­pu­ni­tat. Per no par­lar de ro­ba­to­ris de coure, me­tall etc.

A pe­sar de la im­ple­men­ta­ció dels equips RO­CA de la Guàr­dia Ci­vil, que mi­ren de con­tro­lar el mer­cat il·le­gal de frui­ta, i la la­bor de la Po­li­cia Lo­cal que és la que té la res­pon­sa­bi­li­tat de la vi­gi­làn­cia dels cul­tius, l’ex­ten­sió del ter­me mu­ni­ci­pal fa que les for­ces de se­gu­re­tat es tro­ben des­bor­da­des a l’ho­ra de fer front a aquest pro­ble­ma que s’afe­geix als pro­pis d’un sec­tor ja de per si molt to­cat. La Re­gi­do­ria d’Agri­cul­tu­ra de l’Ajun­ta­ment de Mu­se­ros, amb el su­port del Con­sell Agra­ri Mu­ni­ci­pal de re­cent crea­ció, pre­tén en­ca­rar el pro­ble­ma des de di­ver­sos an­gles i a tal efec­te s’han po­sat en mar­xa di­fe­rents me­su­res com po­drien ser car­to­gra­fiar i nu­me­rar els ca­mins ru­rals, els nous pro­to­cols de vi­gi­làn­cia de la Po­li­cia Lo­cal du­rant la cam­pan­ya de la ta­ron­ja, el nou Re­gla­ment de Tan­ca­ment de Ca­mins, les reunions de coor­di­na­ció amb les for­ces de se­gu­re­tat i les cam­pan­yes d’in­for­ma­ció als agri­cul­tors.

A pe­sar d’aques­tes me­su­res, s’ha es­ti­mat con­ve­nient, des del Con­sell Agra­ri i l’Ajun­ta­ment, re­fo­rçar la vi­gi­làn­cia so­bre el te­rreny i, amb l’en­tra­da de l’any 2017, efec­tius de se­gu­re­tat pri­va­da de l’em­pre­sa Ép­si­lon Se­gu­ri­dad vi­gi­la­ran les zo­nes de cul­tiu du­rant la tem­po­ra­da ci­trí­co­la que s’es­tén fins a ben en­trat l’abril. Es trac­ta de per­so­nal for­mat en guar­de­ria ru­ral, amb mo­der­nes tec­no­lo­gies i en con­tac­te en tot mo­ment amb la Po­li­cia Lo­cal i la Guàr­dia Ci­vil. Es pre­tén es­ta­blir una es­tra­tè­gia coor­di­na­da que per­se­guis­ca més efi­caç­ment aques­ta plaga que pa­tei­xen els pro­duc­tors de cí­trics tra­di­cio­nals que per cir­cums­tàn­cies di­ver­ses, com el mi­ni­fun­di, i per la si­tua­ció eco­nò­mi­ca ac­tual, no po­den es po­den plan­te­jar me­su­res de se­gu­re­tat més efi­cients com el tan­ca­ment de les par­cel·les.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.