Ro­ca­fort Es­tu­di de mo­bi­li­tat in­te­gral ur­ba­na del mu­ni­ci­pi

Nou Horta - - Portada - RE­DAC­CIÓN

Com és co­ne­gut per tots, Ro­ca­fort pa­teix un greu pro­ble­ma de tràn­sit ge­ne­rat fo­na­men­tal­ment per la cir­cu­la­ció de vehi­cles pro­ce­dents d’al­tres mu­ni­ci­pis, ja que no hi ha cap via que des­vie el tràn­sit del nu­cli ur­bà. Per aques­ta raó, el mes de se­tem­bre de 2015, el go­vern pre­si­dit per Am­pa­ro Sam­pe­dro en­ca­rre­gà a la Dipu­tació de Va­lèn­cia un Pla In­te­gral de Mo­bi­li­tat per a ana­lit­zar en pro­fun­di­tat els pro­ble­mes re­la­cio­nats amb la mo­bi­li­tat ur­ba­na, per a ela­bo­rar un diag­nòs­tic d’aquests pro­ble­mes (ori­gen i pos­si­ble vies de so­lu­ció), i que pro­po­sa­ra a l’Ajun­ta­ment unes lí­nies d’ac­tua­ció. La co­mis­sió tèc­ni­ca en­ca­rre­ga­da d’ela­bo­rar el Pla lliu­rà els do­cu­ments co­rres­po­nents a les cinc fa­ses d’ela­bo­ra­ció, do­cu­ments que ara fem pú­blics com a ini­ci d’una cam­pan­ya in­for­ma­ti­va que desen­vo­lu­pa­rem a par­tir de se­tem­bre.

Cal te­nir en com­pte que el que in­clou la fa­se 5 són pro­pos­tes de la co­mis­sió tèc­ni­ca, no les de­ci­sions del go­vern mu­ni­ci­pal. Aques­tes de­ci­sions es pren­dran des­prés del pro­cés de par­ti­ci­pa­ció ciu­ta­da­na que s’obri­rà a par­tir de se­tem­bre.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.