Me­lia­na Orien­ta­ció la­bo­ral des de l’ajun­ta­ment

Nou Horta (Nord) - - Portada -

L'Ajun­ta­ment de Me­lia­na ha re­fo­rçat el ser­vi­ci d'orien­ta­ció la­bo­ral per a per­so­nes de­socu­pa­des de llar­ga du­ra­da grà­cies a la sub­ven­ció del pro­gra­ma EMCOLD del SERVEF, d’un im­port de 25.000 eu­ros. Ai­xò ha per­més la con­trac­ta­ció de dos orien­ta­dors per als prò­xims 6 me­sos.

Com ex­pli­ca el re­gi­dor de Fo­ment de l’Ocu­pa­ció i de Fo­ment Eco­nò­mic, Joan Orts, “l'ob­jec­tiu és mi­llo­rar l'ocu­pa­bi­li­tat i afa­vo­rir la in­ser­ció la­bo­ral de les per­so­nes de­socu­pa­des de llar­ga du­ra­da del mu­ni­ci­pi, que són ate­ses prè­via re­mis­sió per part de l'ofi­ci­na del SERVEF”. Se les atén dis­sen­yant un iti­ne­ra­ri per­so­na­lit­zat d'in­ser­ció. L'iti­ne­ra­ri com­prén di­fe­rents fa­ses: diag­nòs­tic, desen­vo­lu­pa­ment amb ac­tua­cions d'iden­ti­fi­ca­ció d'al­ter­na­ti­ves pro­fes­sio­nals, ac­cions d'in­for­ma­ció so­bre for­ma­ció, orien­ta­ció so­bre as­pec­tes per­so­nals, re­cer­ca de tre­ball per In­ter­net i una úl­ti­ma fa­se de re­cer­ca ac­ti­va de tre­ball i se­gui­ment de l'usua­ri. A més, es fa­rà pre­pa­ra­ció per a su­pe­rar les en­tre­vis­tes per­so­nals i al­tres pro­ces­sos de se­lec­ció i de su­port en l'ela­bo­ra­ció dels cu­rrí­cu­lums i car­tes de pre­sen­ta­ció.

Cal tin­dre en com­pte que es­te grup de per­so­nes de­socu­pa­des (més d'un any sen­se fae­na) és un dels que te­nen més com­pli­ca­da la re­in­ser­ció la­bo­ral, i mol­tes d'es­tes per­so­nes ja han es­go­tat les pres­ta­cions per de­socu­pa­ció, per la qual co­sa es tro­ben en una si- tua­ció eco­nò­mi­ca i so­cial di­fí­cil. El ser­vi­ci s’ofe­rix a les de­pen­dèn­cies de l'Agèn­cia de Fo­ment Eco­nò­mic del ca­rrer la Font. Les ac­cions per al fo­ment de l’ocu­pa­ció im­pul­sa­des des de l’Ajun­ta­ment han con­tri­buït al des­cens de les xi­fres de de­socu­pa­ció a Me­lia­na. Des de juny del 2015 a desem­bre del 2016 hi ha 156 per­so­nes de­socu­pa­des menys, en pas­sar de 1.046 a 890. Tot i ai­xò, afir­ma Orts, “les xi­fres con­ti­nuen sent molt ele­va­des i preo­cu­pants, i en molts ca­sos és una si­tua­ció que s’allar­ga en el temps. Per ai­xò des de l’Ajun­ta­ment in­sis­ti­rem en es­te ti­pus d’ac­cions i pro­gra­mes”. El res­pon­sa­ble in­ci­dix en el fet que “el go­vern mu­ni­ci­pal de Me­lia­na ha anat des­ple­gant des de l'ini­ci de la le­gis­la­tu­ra di­fe­rents ac­cions per a pal·liar la pro­ble­mà­ti­ca de la de­socu­pa­ció a la lo­ca­li­tat dins del marc d’un pri­mer pla d’ocu­pa­ció lo­cal. Ai­xí, des de l’es­tiu s’han ge­ne­rat més de hui­tan­ta con­trac­ta­cions tem­po­rals des de l’Ajun­ta­ment ma­teix”. Ara, a ban­da de l'EMCOLD, tam­bé s'ha ad­he­rit a al­tres pro­gra­mes de fo­ment de l'ocu­pa­ció com són l'EMCORP i el Sa­la­ri Jo­ve, amb la con­trac­ta­ció de dos au­xi­liars ad­mi­nis­tra­tius que ate­nen en els di­fe­rents de­par­ta­ments mu­ni­ci­pals; i un lli­cen­ciat en Eco­nò­mi­ques per a re­fo­rçar l'Agèn­cia de Fo­ment Eco­nò­mic. I en les prò­xi­mes set­ma­nes s’ac­ti­va­rà el pla d’ocu­pa­ció con­junt de les tres ad­mi­nis­tra­cions, Ajun­ta­ment, Dipu­tació i Ge­ne­ra­li­tat.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.