La po­li­cia de­té a 3 in­di­vi­dus per su­po­sa­da vio­la­ció de do­mi­ci­li i tem­pta­ti­va de ro­ba­to­ri

Nou Horta (Nord) - - Alboraia -

La Po­li­cia Lo­cal d'Al­bo­raia ha de­tin­gut a 3 in­di­vi­dus que van ser sor­pre­sos du­rant, su­po­sa­da­ment, un ac­te de­lic­tiu. L'ac­tua­ció de les for­ces de se­gu­re­tat ha tin­gut lloc da­vant les pro­ves que as­sen­ya­la­ven als de­tin­guts com a su­po­sats au­tors de vio­la­ció de do­mi­ci­li i tem­pta­ti­va de ro­ba­to­ri.

Els fets es van pro­duir a la ves­pra­da del di­lluns dia 23 de ge­ner de 2017 en la zo­na del Grup San Jo­sé Obrer, quan un ciu­ta­dà, que es dis­po­sa­va a ac­ce­dir al seu ha­bi­tat­ge, va aler­tar a la po­li­cia des­prés de de­tec­tar una por­ta vio­len­ta­da, en­tre­ober­ta i la pre­sèn­cia de tres ho­mes des­co­ne­guts dins de l'edi­fi­ci. Una do­ta­ció po­li­cial es va des­plaçar de ma­ne­ra im­me­dia­ta al lloc, on es va en­tre­vis­tar amb l'afec­tat. Du­rant aques­ta tro­ba­da, va pas­sar un in­di­vi­du que va alçar les sos­pi­tes dels agents. En ser pre­gun­tat, va res­pon­dre que no re­si­dia allí i que úni­ca­ment es dis­po­sa­va a vi­si­tar a un amic. La po­li­cia, que no te­nia cla­ra la ver­sió del sos­pi­tós, va de­ma­nar que els por­ta­ra a ca­sa del seu co­ne­gut, un re­co­rre­gut que va aca­bar en l'ha­bi­tat­ge vio­len­tat.

A més, un dels agents va des­co­brir a dos sub­jec­tes més ama­gats en el pis su­pe­rior de la zo­na afec­ta­da, en les es­ca­les que con­duei­xen al te­rrat. Fi­nal­ment, els tres sos­pi­to­sos van re­co­néi­xer ser els au­tors del de­lic­te, per la qual co­sa les for­ces de se­gu­re­tat van pro­ce­dir a la de­ten­ció i pos­te­rior po­sa­da a dis­po­si­ció ju­di­cial.

La Po­li­cia Lo­cal d'Al­bo­raia, agraï­da per l'aju­da pres­ta­da pel veí afec­tat, re­cor­da que la col·la­bo­ra­ció ciu­ta­da­na és vi­tal en mol­tes oca­sions. Per aquest mo­tiu, es­tà a la dis­po­si­ció de qual­se­vol veí el te­lè­fon 96 185 6000 per a aler­tar als agents da­vant la mí­ni­ma sos­pi­ta, ai­xí com es re­cor­da que la por­ta sem­pre cal tan­car-la amb clau.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.