L'al­bo­raier Qui­que Gon­za­lez guan­ya el pre­mi a la mi­llor di­rec­ció de la Jun­ta Cen­tral Fa­lle­ra

Nou Horta - - Alboraia -

La Jun­ta Cen­tral Fa­lle­ra de Va­lèn­cia ha otor­gat la vic­tò­ria a Qui­que Gon­zá­lez en la ca­te­go­ria a mi­llor di­rec­ció del con­curs de Tea­tre que han dut a ter­me. El veí d'Al­bo­raia ha acon­se­guit d'aques­ta ma­ne­ra que la seua obra La Can­tant Cal­ba, en re­pre­sen­ta­ció de la Fa­lla Rubén Da­río – Fra Lluis Co­lo­mer, des­ta­que en l'úl­ti­ma edi­ció de l'es­de­ve­ni­ment. Des­prés del re­co­nei­xe­ment, per se­gon any con­se­cu­tiu, Qui­que Gon­zá­lez té per da­vant el seu se­güent pro­jec­te. A par­tir del di­me­cres 18 de ge­ner ac­tua en el Tea­tre Ta­lía de Va­lèn­cia l'obra Full Monty al des­nu­do. En ella, a més, par­ti­ci­pa un al­tre veí d'Al­bo­raia. Es trac­ta de Cé­sar Le­chi­gue­ro, Ac­tor i Director d'Al­bo­raia Art Studio, tam­bé in­vo­lu­crat en aques­ta pro­duc­ció va­len­cia­na pro­duï­da per Funky An­gels. Aques­ta pro­duc­ció mu­si­cal trac­ta so­bre l'en­giny d'un trio de tre­ba­lla­dors d'obra que, des­prés de l'es­clat de la bam­bo­lla im­mo­bi­lià­ria i per­dre la seua ocu­pa­ció, de­ci­dei­xen desen­vo­lu­par una idea una mi­que­ta ab­sur­da: pen­jar un ví­deo en YouTu­be fent un strep­tea­se. Un pro­pò­sit en el qual arros­se­ga­ran a més gent.

Qui­que Gon­zá­lez i Cé­sar Le­chi­gue­ro do­na­ran vida als seus co­rres­po­nents per­so­nat­ges en Full Monty al des­nu­do baix la di­rec­ció de Be­go­ña Ei­xit i al cos­tat d'al­tres ac­tors com Fernando Bar­ber, Ana Bur­guet, Mó­ni­ca Za­mo­ra, Ós­car Busts, Gil Zo­rri­lla, Ma­ría Al­bi­ña­na, Ser­gio Es­cri­bano, Pa­tri Martí, Da­niel Gon­zá­lez, Ser­gio Es­cri­bano, Nacho Quiñonero i Juan­ki Fer­nán­dez.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.